pagina 21 winter 1999

Korte berichten Parkeerterrein ’t Hoogspel Naam Twickel beschermd Twickel heeft in Twente en omgeving een bekende klank. Het wekt daarom weinig verbazing dat verschillen- de organisaties de naam Twickel zijn gaan gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn Twickel-college, Twickelo school, Zwemclub Twickel, fietsclub de Twickeltrappers enz. Dit zijn in het algemeen niet-commerciele instellin- gen die hun naam met goedvinden van de Stichting Twic ­ kel hebben gekozen. Minder gelukkig was het Stichtingsbesuur toen bleek dat de Vihamij een dochter had opgericht met de naam ‘Twickel Bad en Huis’. Deze firma heeft ondermeer een showroom in Rijssen en maakt ongevraagd gebruik van de naam Twickel en het logo dat duidelijk is afgeleid van het silhouet van kasteel Twickel. Hier wordt duidelijk aange- haakt aan de reputatie en uitstraling van Twickel voor een commercieel doel. Deze ontwikkeling noopte de Stichting tot een reactie. Allereerst werd de handelsnaam Twickel gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Verder wer- den alle instellingen die de naam Twickel gebruiken -het bleken er maar liefst achttien te zijn- benaderd teneinde de vroeger gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.  Tegelijk kwamen onderhandelingen met ‘Twickel Bad en Huis’ op gang om te pogen in onderling overleg tot een bevredigende oplossing te komen. Helaas bleek dit weinig op te leveren zodat de stichting zich tenslotte tot de recht- bank wendde. Dit heeft geleid tot een schikking tussen de Stichting Twickel en Twickel Bad en Huis B.V. In hoofd- lijnen komt deze schikking neer op het aanpassen van het logo op een redelijke termijn. Wel mag men de naam Twic- kel blijven gebruiken echter alleen voor de huidige activi- teiten. Hier wreekt zich het feit dat de handelsnaam Twickel nog niet gedeponeerd was op het moment waarop Vihamij besloot Twickel Bad en Huis op te richten. Een goede les voor andere landgoedeigenaren! Landschapsarchitect Andre Bijkerk uit Enschede heeft in opdracht van Twickel en de heer Ter Horst, exploitant van ’t Hoogspel, een herinrichtingsplan gemaakt voor dit bekende cafe-restaurant gelegen aan de Bomsestraat direct achter kas ­ teel Twickel. De aanleiding voor dit plan is de behoefte aan een ruimere en beter aangeklede parkeervoorziening. Bij nader onderzoek bleek echter ook de beplanting aan vemieu- wing toe. Nog in de afgelopen zomer zijn enkele grote iepen verwijderd nadat zij waren bezweken aan de bemchte iepen- ziekte. De heer Bijkerk ziet ’t Hoogspel als een soort boerenerf waarvan er meerdere langs de rand van de es te vinden zijn. Deze erven zijn in het landschap herkenbaar aan een groep monumentale bomen, meestal eiken. Deze bomen vormen losse elementen in het vrij open landschap. Dit principe heeft hij ook toegepast op’t Hoogspel. Het plan voorziet dan ook in de aanplant van jonge bomen rond ’t Hoogspel. Deze beplan ­ ting wordt losgemaakt van de beplanting van het kasteelpark aan de andere zijde van de Bomsestraat en houdt voldoende afstand van de moestuin en de naast gelegen woning, het ‘Eschhuis’, zodat het open landschap van de Deldeneresch goed zichtbaar blijft. Het parkeren vindt plaats langs de nieuwe toegangsweg die met een royale boog naar de hoofdingang leidt en bovendien doorloopt naar het wandelpad dat over de es loopt. Alleen de rijbaan wordt geasfalteerd; de parkeervakken krijgen een halfverharding in de vorm van Dolomitzand. De speeltuin en het terras blijven ongewijzigd. Mits de benodigde vergunnin- gen tijdig binnen zijn, kan de uitvoering binnenkort beginnen. Voorzitterswisseling Stichting Twickel De heer E.P. Krudop zal met ingang van 1 januari 2000 het voorzitterschap van de Stichting Twickel bekleden. Hij volgt op die datum Jhr. Mr. G.F. Boreel op die er dan precies tien jaar als voorzitter op heeft zitten. De heer Krudop maakt al sinds 1990 deel uit van het stich- tingsbestuur. Hij woont in Enschede en is werkzaam als inte- rimmanager. In het volgende Twickelblad plaatsen we een afscheidsinterview met de heer Boreel en een portret van de nieuwe voorzitter. Structuurschets Woolde Enige tijd geleden gaven de Stichting Twickel en de gemeente Hengelo opdracht aan het bureau MTD- Buys en Van der Vliet om een structuurschets te ontwikkelen voor Woolde. Het gaat hierbij om het gebied gelegen tussen de A 35, de A1, de bebouwde kom van Hengelo en de weg Delden – Hengelo. Woolde kent thans een overwegend agrarisch karakter. Het is een fraai Twents landschap met goed verzorgde erven en fraaie bosjes en boomgroepen. Door zijn ligging tegen de stadsrand is het gevaar van opmkkende verstedelijking groot. Om de functie van Woolde als buffer legen stadsuitbrei- ding maar ook als stedelijk uitloopgebied te werken voorziet de stuctuurschets in de aanleg van meer bos in dit gebied. Nadere bijzonderheden volgen in een volgende uitgave van het Twickelblad. A.H. Schimmelpenninck