pagina 19 voorjaar 2006

Twickel Algemene ledenve Op woensdag, 22 februari jl. hield de Ver- eniging Vrienden van Twickel haar algeme ­ ne ledenvergadering in Restaurant “Het Hoogspel”. Aanwezig waren 55 leden. Tijdens de vergadering werden zowel het jaarverslag als het exploitatie-overzicht 2005 en de begroting 2006 vastgesteld. Bij monde van de heer N. Delfos deed de kas- commissie verslag, waarop het bestuur werd gedechargeerd. Namens de Stichting Twickel gaf de heer Krudop uitleg over de actuele zaken, zoals “Boeren voor Natuur”, persberichten over de mogelijke aankoop van kasteel Ruurlo, de renovatie van het kasteel park, het Belve- dereplan en de bestemming van Hoeve "De Haar” als bed-and-breakfastgelegenheid. Lezing Na de pauze hield de heer D.Schliiter van Natura Docet een lezing over “Bodem- vondsten rondom Delden”, waarvan hier een beknopte weergave. Onze interesse gaat vooral uit naar de zichtbare zaken van Twickel: landschap, natuur en gebouwen. Echter onder de oppervlakte zijn hier 00k zeer bijzondere zaken aanwezig. Bij het graven van de Twickelervaart om- streeks 1770 werden er bij de kruising met de Seer. Engelbertinkstraat opvallende vondsten gedaan. Hiertrof men tanden, wervels en beenderen van prehistorische dieren aan. Dit trok toen zelfs internatio- nale aandacht. Een aantal fossiele (ver- steende) beenderen is tentoongesteld in hetTeylers Museum te Haarlem. In het nabijgelegen Koematenveld werden later prehistorische grafheuvels aangetrof- fen met urnen. In dit gebied aan de rand van de hoge Deldeneresch leefden duizen- den jaren geleden al boeren. Ze vestigden zich hier na het begin van het warmere kli- maat. Zo’n warme periode duurt ca. 20.000 jaar. Afscheid werd genomen van de heren Storm en Wissink uit de Activiteitencom- missie en van de bestuursleden mevrouw Leyssius-Vermunt en de heren Dubbelink en Hakstegen. In de Activiteitencommissie werden de heren Rouwhorst en Naafs be- noemd. In het bestuur neemt de heer Kop- pen de Neve de functie van secretaris over van de heer Hakstegen. Alle scheidende leden ontvingen een herinneringstegel. De plannen en de agenda voor 2006 werden bekendgemaakt en enkele vragen van de aanwezigen werden beantwoord. Een uit- gebreid verslag van deze avond staat op de website van de vereniging: www.vrien- denvantwickel.nl Jan Hakstegen Deze es met zijn 30 meter hoge top is 130.000 jaar geleden gevormd door opstu- wend landijs. Op meerdere plaatsen in Twickel zijn vuurstenen gereedschappen gevonden. De bekende vijvers tegenover de Dikke Steen zijn gegraven om in tijden van droogte de Twickelervaart van water te voorzien. Toen de rondweg om Delden gegraven werd in 1971/72 werd o.m. aardewerk gevonden, een Romeinse munt en men stuitte op mil- joenen jaren oude kleilagen. Ook in de bo- dem van diverse vennen bevindt zich myo- cene klei. Eeuwen geleden ging een houten boerderij ongeveer vijftig jaar mee, de vol- gende boerderij werd ernaast gebouwd. Daarom is de omgeving van de oudste boerderijen zeer interessant voor opgravin- gen. Maar opgraven betekent ook vernieling van het bodemarchief en men is er daarom nu voorzichtig mee.” Een gul applaus van de vrienden was voor de heer Schluter het bewijs dat zijn lezing met dia’s zeer gewaardeerd werd. Derk Rouivhorst, voorzitter activiteitencommissie In memoriam Hendrik Spenkelink Op 16 januari overleed op 81-jarige leeftijd Hendrik Spenkelink, de vroegere bedrijfs- leider van de houtzagerij. Spenkelink be- gon in 1951 op de zagerij waar hij na ver- loop van tijd “zaagmolenbaas” werd. Dit bleef hij tot zijn VUT in 1985. Ook na die tijd bleef hij als vrijwilliger nauw verbon- den aan Twickel. In de periode dat hij de leiding over de zagerij had werd het bedrijf sterk gemoderniseerd. Na enkele verbete- ringen van de oude zagerij in de ‘50-er en ‘60-er jaren was het voor Spenkelink al in 1970 duidelijk dat de zagerij alleen kon voortbestaan als het bedrijf radicaal ver- nieuwd zou worden. Het kostte hem ech ­ ter heel wat moeite om ook de toenmalige rentmeester en het bestuur daarvan te overtuigen. Met veel overtuigingskracht is hem dat gelukt en zo kon de nieuwe zage- rij in 1975 geopend worden. Het is dus voor een belangrijk deel aan de heer Spen ­ kelink te danken dat de zagerij als onder- deel van het landgoed nog steeds bestaat. Met Hendrik Spenkelink verliezen wij een zeer betrokken oud medewerker. Hij stond ondanks zijn gezondheidsproblemen heel positief in het leven en probeerde waar mogelijk anderen tot steun te zijn. Ik wens zijn echtgenote en verdere familie veel sterkt toe! A. H. Schimmelpenninck