pagina 19 lente 2005

die getrouwd was geweest met de in dat jaar overleden Philip van Boshuizen. Het was een liefdadige instelling voor de verpleging van oude vrouwen. De inkomsten kwamen uit diverse bronnen. Twickel was voor een achtste deel mede-eigenaar en had als zodanig mede-collatierecht voor dit gasthuis. Dit hield in, dat mede werd besloten tot het benoemen van functio- narissen en de plaatsing van vrouwen in het tehuis. A1 met al kunnen we concluderen, dat de invloed van Twickel in Friesland in de achttiende en begin negentiende eeuw van enige importantie is geweest. Deze is in de loop van de negentiende eeuw geheel verdwenen. Jan Hakstegen Deze kwitantie betreft waarschijnlijk de eerste klavierlessen voor dejonge graaf Carel George, die in 1740 zeven jaar werd. De musicale vader, graaf Unico Wilhelm vanWassenaerObdam, liet voor de kerk in Dongjum een orgel bouwen. Huisarchief Twickel, inv.nr. 8243/4. Boomgroepen in het parkgebied voor Twickel Andre Aanstoot, Gerben Olde Nordkamp, Ton Bekhuis en Johan Holterman zetten de vormen van de boomgroep uit. Enkele jaren geleden heeft land- schapsarchitect Michael van Gessel zijn masterplan voor het herstel van het Twickelpark gepresenteerd. De uitvoering hiervan wacht nog op het beschikbaar komen van de nodige financiele middelen. Dat neemt niet weg dat dit plan bij het beheer al een belangrijke rol speelt. Wanneer er gaten vallen in de beplanting door stormschade en dergelijke geeft het herstelplan de richting aan voor de herplant. In dit kader heeft Twickel een jaar geleden enkele boomgroepen in het Overpark tegenover het kasteel onder handen genomen. Het lang- zaam maar zeker verdwijnen van oude bomen en de steeds verder uit- dijende rododendrons heeft het parkbeeld hier ingrijpend veran- derd. Oorspronkelijk is een deel van de boomgroepen in het centrum beplant geweest met ‘donkere’soor- ten als taxus, rododendrons, hulst en bomen met fraaie kleuren, vor ­ men of bladeren. De donkere kern werd omgeven door een ‘lichte’ rand van bloeiende heesters. De overige boomgroepen zijn open. Men kan er onder door kijken en zo genieten van de weidse uitzichten. Om het oorspronkelijke beeld weer te benaderen is gekozen om de rododendrons aan de buitenkant tors terug dringen, in de kern weer "donkere” soorten en bomen aan te planten en bloeiende heesters aan te planten in de vrijgekomen ruimte aan de randen van de boomgroepen. Tevens wordt het dan weer mogelijk om de oorspronkelijke vorm van de boomgroepen te herstellen. Vorig jaar hebben we het nodige kap- en opruimwerk in enkele boomgroepen tegenover het kasteel uitgevoerd. In de komende maand zullen hier veel bomen en struiken geplant worden. Tevens maken we een begin met het kap- en opruim ­ werk van enkele boomgroepen in het aangrenzende gebied bij het erve Braamrot en langs het wandel- pad naar Carelshaven. Hier zal het plantwerk over een jaar plaatsvin- den. Gert Jan Roelofs