pagina 21 lente 2003

Vereniging Vrienden van Twickel Jaarvergadering Op woensdag 19 februari hield de Vereniging Vrienden van Twickel haar jaarlijkse ledenvergadering in Restaurant ‘t Hoogspel. De voorzitter, Ir. P.F. Bunge memoreerde de diverse activiteiten die het afgelopen jaar in het kader van het 30-jarig bestaan werden georgani- seerd. De tentoonstelling ‘Twickel in the Picture’ trok maar liefst 1400 bezoekers, de kasteeldag 400, het sympo ­ sium over de kansen en bedreigingen van het landgoed 150 en bij delezing van Drs. Onno de Bruijn over het laat- ste Europese oerbos ‘het Bialowieski Nationaal Park’ waren ook 150 leden aanwezig. Tevens memoreerde de voorzitter de uitgave van de wandel- en veldnamenkaart, die de vereniging samen met de Stichting Twickel heeft uitgegeven. Zowel de notulen van de ledenvergadering van 2002 als het jaarverslag en de fmanciele stukken werden door de aanwezigen goedgekeurd. Mevrouw Hakstegen moest statutair na zes jaar bestuurslidmaatschap aftreden. Haar werk werd zeer gewaardeerd en zij werd opgevolgd door mevrouw Kuit. De heren Meijer, Dubbelink en Hakstegen, die ook aftre- dend waren, werden alien herbenoemd. Er is een nieuwe folder van de vereniging verschenen, waarvan de aanwezige leden een exemplaar ontvingen. De vereniging telt thans 1324 leden. verspreid over het hele land en zelfs wonen enkelen in het buitenland. Het programma voor het komende jaar zal bestaan uit een fietstocht, een Twickeldag naar het Hof te Dieren en kasteel Middachten, een kasteeldag en nog enkele lezin- gen. Na de pauze hield de heer Demoed een dialezing over het onderwerp ‘De verdeling van de markegronden in het midden van de negentiende eeuw’. De spreker vertelde over het ontstaan van de marken aan het eind van de mid- deleeuwen, de gezamenlijke besluiten tijdens een holting, de markenboeken die nog in het archief van Twickel aan ­ wezig zijn en de verdeling van de gemeenschappelijke gronden tussen 1840en 1860. Een aantal kadasterkaarten, gemaakt na de verdeling, werd geprojecteerd en toege- licht. IN MEMORIAM BRAM HASSINK 1936-2002 I n de jaren 1986 tot 1996 waren Bram samen met Sneeuwitje, Pompadour en Joke een hecht span. Regelmatig maakten zij hun ronde door de bossen en velden in de nabijheid van het kasteel. In die tijd een vertrouwd beeld voor velen die op Twickel werkten en wandelden. Samen met zijn echtgenote Jannie Hassink woonde Bram in het kasteel. Samen hadden zij de ver- antwoordelijkheid hiervoor. Bram’s grote liefde voor paarden en zijn kennis over rijtuigen kwam hem goed van pas in deze functie. Het onderhoud van de stallen, de rij ­ tuigen en de tuigenkamer was bij hem in beste handen. Bram Hassink. Foto: M. Keijzer, Duiven. Ik herinner me nog goed het optreden van bijna alle Twickeler rijtuigen op de military in Boekelo. In een grote stoet brachten wij een perfect beeld van de originele aan- spanningen. Een groot succes dankzij Bram Hassink. Hij had de leiding over de ont- vangsten en diners op het kasteel. Voor de besprekingen hiervoor en de beschouwingen daarna hebben wij vele uren doorgebracht aan de keu- kentafel. Dierbare herinneringen. Ik hebde indruk dat Bram Hassink een goede tijd heeft gehad op Twickel. Zijn plotselinge overlijden in de bloei van zijn leven heeft ons diep geraakt. Zijn sporen hier op Twickel zullen wij koesteren en in leven houden. Christian zu Castell