pagina 19 lente 2001

Parkwachter van het Hof te Dieren. Foto: F. C. Reesinck, Zutphen. Twickelgebied in gevaar De eigendommen van de Stichting Twickel aan de rand van de Zenderense Es verkeren in gevaar. Onlangs werd door de provincie besloten dat het regionale bedrijven- terrein niet bij Zenderen, maar ten zuiden van Almelo zal worden aange- legd. Even leek het er op dat de Zenderense Es en het daaraan grenzende Twickelgebied gespaard zouden blijven. Niet lang daama echter doemde er een nieuw gevaar op. De gemeente Borne lanceerde het plan om de Zenderense Es en omge- ving te bestemmen tot een lokaal bedrijventerrein met een oppervlakte van liefst 180 ha; veel meer dan de lokale behoefte van Borne. In enkele bijeenkomsten werden belanghebbende organisaties van de plannen op de hoogte gesteld. Hieruit bleek, dat de voorgestelde ideeen direct nadelige gevolgen zullen hebben voor een prachtig stuk van het landgoed Twickel. Dit is zowel cultuurhistorisch als archeologisch van grote waarde. Enkele oude boerenhoeven zoals de Hondeborg zijn aangewezen als rijksmonument. Om bovengenoemde redenen hebben de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel een krachtig schriftelijk protest aan de gemeente- raad van Borne doen toekomen. Onze bezwaren richten zich niet alleen tegen de aantasting van de Zenderense Es met het aangrenzende Twickel gebied maar ook tegen het bouwen vlak bij de Azelerbeek, die juist als ecologische verbindingszone ontwik- keld moet worden. Ook hebben wij bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A 35 ter hoogte van de Azelerbeek. Om het omvangrijke bedrijventerrein te ont- sluiten in de richting van Hengelo wil men een parallelweg langs de A 35 aanleggen die mogelijk zelfs een aansluiting krijgt op de weg Bome- Delden. Dit is een wel zeer on- gewenste ontwikkeling die bovendien in strijd is met het voornemen van de Provincie Overijssel om de weg Borne-Delden juist verkeersluw te maken. Wij hopen dat de talrijke bezwaren tegen de plannen de gemeente Borne heeft wakker geschud zodat zij terugkeert op haar schreden. A.H. Schimmelpenninck en J. Hakstegen wat personeel nodig. Naast de vaste medewerkers was in drukke tijden aanvulling noodzakelijk met losse arbeidskrachten. Meestal lag het totaal op de loonlijst rond 20 per- sonen, in een enkel jaar zelfs boven de 30. Daarnaast was er nog het huis- personeel. Jan Hakstegen * Na een korte onderbreking zetten we de sene voort. De vorige twee artikelen in deze serie vindt u in de Twickelbladen 2000/1, p. 9 – 11 en 2000/2, p. 10-12. De Hondeborg in Zenderen. Foto: J. Mulder.