pagina 19 herfst 1999

Algemene Ledenvergadering Het hoogtepunt van deze op 20 april gehouden vergade- ring was zonder meer de verwelkoming van het 1 OOOste lid van de VVT, de heer Bult uit Boekelo, die vergezeld van zijn echtgenote voor deze bijeenkomst door het bestuur was uitgenodigd. Voorzitter Van Beem memoreerde de verheugende groei van het ledental en overhandigde de familie een passend geschenk, waarna mevrouw Bult in de bloemetjes werd gezet. Aansluitend werden mevrouw Van der Heijden en de heren Ensink en Stoffelen bedankt voor hun bijdragen aan het functioneren van de vereniging, met name voor wat betreft de activiteitencommissie, waar ze nu afscheid van genomen hebben. Na de behandeling van de bekende punten als het alge ­ mene jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascommissie, die alle werden goedgekeurd en waar- voor met name de penningmeester een pluim kreeg voor zijn beleid, kwam het ingekomen stuk van 19 leden aan de orde, die het niet eens waren met het standpunt van het bestuur aangaande de noordelijke aftakking van de Betu- welijn. Het bestuur koos uiteindelijk na veel wikken en wegen voor de zogenaamde F-variant, terwijl de 19 leden aan de D-variant de voorkeur gaven. Dit meningsverschil is des te pijnlijker omdat, zoals opgemerkt werd, Den Haag bij dit soort zaken de betrokken partijen tegen elkaar uit- speelt. De nieuwe voorzitter is met de betrokkenen over deze materie in gesprek. Binnen het bestuur waren er dit jaar de nodige mutaties. Vandaar dat bij dit verslag de nieuwe bestuurssamenstel- ling is opgenomen. Voorzitter Van Beem, die zijn zittings- De oude en de nieuwe voorzitter: Henk van Beem (links) en Peter Bunge (rechts). Foto: M. Hermanussen. periode van zes jaar had volgemaakt droeg de voorzitters- hamer over aan de heer Ir. P.F. Bunge. De heer Breteler nam eveneens na zes jaar afscheid als bestuurslid en de heer Seppenwoolde trad voortijdig af in verband met zijn ver- trek naar het buitenland. In hun plaatsen werden benoemd de heren R.H J. Busschers (als vertegenwoordiger van het LTO) en de heer W. Meijer (als vertegenwoordiger van de pachters). Na de pauze werden de aanwezigen getracteerd op een wel zeer bijzondere uiteenzetting van Matthijs ten Thije. Hij heeft zich voor zijn doctoraal studie verdiept in de vor- men van adellijke muziekbeoefening in de 19e eeuw. Daar- bij kreeg hij de gelegenheid opTwickel materiaal te verza- melen, waarbij hij een schat aan muziekhistorie wist op te diepen. Met name de fascinerende muzikale lotgevallen van Marie Cornelie van Heeckeren van Wassenaer (1799 – 1850) kwamen daarbij aan het licht. Behandeld werden diverse muziekstukken, de diverse muziekleraren en zelfs de favoriete instrumenten. Een hoogtepunt was het naspe- len van een muziekstuk uit genoemde periode op een nog in het bezit van Twickel zijnde piano forte. Een fraai slot van deze avond, waarbij het begrip ‘avond’ al ver gevor- derd bleek. Het duizendste lid, de heer Bult, en zijn echtgenote. Foto: M. Hermanussen. G. Aalderink