pagina 19 herfst 1993

Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de kasteelboerderij, die dit najaar wordt ingericht als rentmeesterij. het ministerie allerlei onderhoudswerk verricht zoals plag- gen van heide, uitbaggeren van vennen en het verwijderen van opslag. De staatssecretaris toonde zich zeer ingeno- men met de resultaten die onder leiding van Drs. Onno de Bruyn en opzichter Gert Jan Roelofs tot stand zijn geko- men. Hof te Dieren wettelijk beschermd Op advies van Monumentenzorg te Zeist heeft de gemeente Rheden het voomemen het park te Dieren te beschermen als monument. Hiermee wordt de grote cultuur-historische waarde van dit park en de hier nog aanwezige opstallen onderstreept. Op Monumentendag (11 September) krijgen de bewoners van Dieren voor het eerst de mogelijkheid om dit prachti- ge park met eigen ogen te aanschouwen. Hoewel nog lang niet klaar, is de onderhoudstoestand van het park enorm verbeterd onder de enthousiaste leiding van opzichter Ron Blom. Stichtingsbestuur bezoekt Huis Bergh Op 27 juli was het stichtingsbestuur te gast bij haar zus- terorganisatie, Stichting Huis Bergh. Deze stichting beheert naast het prachtige middeleeuwse kasteel te ‘s Heerenberg ook een groot aantal andere monumenten in de omgeving. Van oorsprong behoorde ook het grootste deel van het Montferland bij het landgoed. De Stichting Huis Bergh is door Dr. Jan van Heek vlak na de oorlog opge- richt. Hij heeft hierin zij n uitgestrekte bezit ondergebracht. De heer Van Heek heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van de Stichting Twickel in 1953. Hengelo moet bermen anders beheren Onlangs heeft rentmeester Schimmelpenninck een gesprek gehad met wethouder Roesink van Hengelo om te pleiten voor een natuurvriendelijker bermbeheer van de gemeente Hengelo. Tot nu toe worden de bermen langs gemeentewegen geklepeld, waarbij het maaisel ter plekke blijft liggen. Ook worden bermsloten uitgevreesd, waarbij het afval simpel op de aangrenzende percelen wordt ges- poten, ookwanneerdit een bos ofnatuurterrein is. Twickel heeft hier grote bezwaren tegen omdat dit de verruiging bevordert. Schimmelpenninck heeft zijn verbazing erover uitgesproken dat er binnen de omvangrijke begroting van Hengelo geen ruimte te vinden zou zijn voor een meer milieu-vriendelijk bermbeheer, terwijl veel kleine gemeenten met een omvangrijk buitengebied wel kans zien dit te doen. Heeft dit misschien iets te maken met de groot-stedelij- ke plannen van Hengelo?