pagina 19 lente 1991 tijdschrift

’Inzet vrijwilligers onontbeerlijk’ Twickel kent inmiddels een flink aantal vrijwilligers. In het kasteel alleen al zijn er twee dagen per week al zo’n twaalf werkzaam. Ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in de kasteeltuinen of de zaagmolen, maken ze zich uiterst verdienstelijk. Het vrijwilligerswerk binnen het kasteel wordt gecoordineerd door de kasteelbeheerder, mevrouw J.P. Hassink. Mevrouw Hassink zegt: ”Je neemt nogal wat op je, hou- den we de nieuwkomers altijd waarschuwend voor. Het is weliswaar vrijwillig, maar toch ga je de verplichting aan hier elke donderdag- of vrijdagochtend te komen. Dit vraagt om gemotiveerde mensen. Door dit vooraf zo dui- delijk te stellen, hebben we dit hechte team van enthousi- aste mensen bijeen gekregen”. Waardevol Drs. Maarten Hermanussen De beheerder spreekt haar grote waardering voor de Twic- kelvrijwilligers uit. ”Er is hier enorm veel achterstallig on- derhoud dat verricht moet worden. Het vaste personeel doet uiteraard wat het kan, maar de hulp van onze vrijwil ­ ligers is natuurlijk bijzonder welkom. Naast het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inventarisaties, helpt een aantal van hen ons bij de rondleidingen. Feitelijk is de inzet van gemotiveerde vrijwilligers tegenwoordig onont ­ beerlijk”. ’Echte vrienden’ Dat er soms door buitenstaanders vreemd tegen vrijwilli ­ gers wordt aangekeken steekt mevrouw Hassink. ”Deze mensen doen immers hun prachtige en nuttige werk met veel enthousiasme en in uiterste bescheidenheid. Je zou ze eigenlijk de ’echte’ vrienden van Twickel kunnen noe- men”, meent mevrouw Hassink. Hun inzet komt vaak uit hobby of interesse voort. Allen zijn zij op een bepaald gebied deskundig. Door middel van lezingen, cursussen en veelvuldig museabezoek, tracht men de aanwezige kennis nog te vergroten. ”Een grote betrok- kenheid bij Twickel, historisch besef en vakkennis zijn en- kele eigenschappen die alle vrijwilligers hier gemeen hebben”, verduidelijkt de beheerder. Ethiek ’’Sommige mensen schijnen te denken dat onze vrijwilli ­ gers zich zouden beperken tot het inventariseren. Een grondige inventarisatie is op zich hard nodig, maar het gaat ons om meer. Het doel is ook conserveren en dat houdt in, waar nodig, restaureren. Eventuele schade of ge- breken aan objecten wordt gesignaleerd en gerapporteerd. Uiteindelijk mag hier geen enkel kapot stuk meer staan. Gelukkig worden de meeste voorwerpen op Twickel in vrij gave staat aangetroffen, maar wat kapot is, wordt gerepa- reerd. Uiteraard moet men hierbij uiterst voorzichtig te werk gaan. Bij ook maar de geringste twijfel, schromen wij niet de hulp van experts van buiten in te roepen. Het Centraal Laboratorium vragen wij bijvoorbeeld regel- matig om advies. Zelf maar wat experimenteren is er dus niet bij. De nalatenschap van de laatste barones is daar- voor te kwetsbaar en te waardevol. Alles dient met respect behandeld te worden. Ik beschouw het trouwens als een voorrecht om in deze prachtige omgeving hieraan te mogen werken. Ik noem Twickel dan ook vaak ’een plekje van God’ ”, zegt zij gedreven. Proppenschieter Dat het werken als vrijwilliger op Twickel boeiend moet zijn, laat zich raden. Nog bijna wekelijks doet men verras- sende ontdekkingen. Zo werd onlangs nog bij toeval in een kast een vreemdsoortig pistooltje gevonden. Het bleek na onderzoek een authentieke speelgoed-proppenschieter te zijn! Maar liefst vijf werkgroepen zijn nu actief op het gebied van textiel, prenten en boeken, glas en porcelein, optiek en schilderijen. Deze groepen, waarvan de leden aan elkaar gewaagd zijn, zijn langzaam gegroeid. Nieuwe mensen werden er telkens pas na rijp beraad bij gevraagd, omdat het onderling goed moest klikken. Mevrouw Hassink maakt duidelijk dat je zo maar geen vrijwilliger wordt op Twickel. ”Je moet duidelijk de ’ethiek’ van het restaureren en con ­ serveren onderschrijven. Dat houdt in dat je doordrongen bent van het besef dat een overhaaste, ondeskundige aan- pak van een voorwerp meer kwaad dan goeds kan aanrich- ten. Een bescheiden, voorzichtige houding is hier meer op de plaats. Aan mensen die de zaak niet serieus nemen, heb ­ ben we niets”. Vrijwillig verplicht / Dat vrijwilligerswerk op Twickel beslist geen elitair gezel- ligheidsclubje of alternatief voor een lollige ochtend op het tennispark betekent, wil de beheerder met nadruk stellen.