pagina 18 zomer 1997

Beerthuijs, Groot Nijhoof, J. Olthof, Hondeborg, Wensingh, Klein Nijhoff, B. Olthoff, Vaaltjan  Reconstructie aan de hand van de kaart van de landmeter Johan Midler van de ligging van de bij de boerderijen in Zenderen behorende landbouwgronden in 1726 Tekening: J. Hakstegen. Berthuis. Tientbaer an particulieren te borne. Leen an de Provincie. Gemeeten als geseijt, door de Rigter van Haxbergen op een en twintich mudde lants, al meede verspreijt door den ess. Hondeborgh. Een heel oude plaetse, en door formeele Belegeringe, door den Bisschop gewonnen sijnde nae de sijt van aestele (Azelo) nog een plaetse genaempt de loopgraeven, wel- kere outheijt an de graften, cingel, en poll, te sien is, sijn ­ de het stam huis van de famillie Hondeborgh. Is nu van weijnich inportantie gehoort geen drie mudde lants bij. – t gewas van deese seeven gemelte plaetsen, onge- veer werdich vier duisent guldens- De Vaelt. Keutersteede leijt an t’velt an d’oltheuverkamp. Nog twee keuter steeden in Sender of Borner Broeck gehieten t’Sloten t’meeckenkamp. Beijde keuters hebben op haer eijgen kant weijlant angegraeven, twelk nog is buiten de oude pacht maer betalen niet, hebbende die van ’t Slot de huir bij mijn tijt noijt betaelt, maer altijt nog onderhouden, maer als de oude moer doot is moetense betaelen”.