pagina 18 zomer 1992

Korte berichten Nieuwe pijpleiding bij Noordmolen Wie enkele maanden geleden bij de Noordmolen wandelde is zich rot geschrokken. Een groot deel van het aangrenzende terrein was veranderd in een grote bouwput. Dit hield verband met de vernieuwing van een pijpleiding onder de Twickelervaart en de Oeler- beek. Het werk is zo uitgevoerd dat er nu niets meer Chaos bij de Noordmolen tijdens de werkzaamheden. Nu is er niets meer te zien van te zien is. Overigens werd hier gebruik gemaakt van een geavenceerde techniek waardoor de nieuwe leiding diep onder deze watergangen werd door- geboord. Monumentaal hek bij de rentmeesterij zwaar beschadigd Dat de Hengelosestraat een gevaarlijke weg is werd onlangs weer aangetoond toen een auto uit de rich- ting Hengelo komend in een slip raakte en met veel geweld de zandstenen palen van de afrastering voor Wildbeheereenheid Twickel krijgt nieuwe voorzitter Tijdens de laatste ledenvergadering heeft rentmeester Schimmelpenninck het voorzitterschap overgedragen aan de heer Bosch, huisarts en jager te Delden. Hier- mee is het initiatief duidelijk neergelegd waar dit be- hoort nl. bij de jagers. Het bestuur wordt nu gevormd door 4 jagers, 2 vertegenwoordigers van Twickel, 1 jachtopzichter en 1 pachter resp. de heren Bosch, Laarhuis, Velthuis, Schoonderbeek, Gierveld (secretaris), Te Veldhuis, Markslag en Hofstede. In dezelfde ledenvergadering werd de uitslag bekend van de laatste reewildtelling. In totaal werden 373 stuks reewild geteld. Het werkelijke aantal zal nog wel hoger liggen gezien de onoverzichtelijkheid van het terrein. Uitgaande van het aantal en de groei die hierin in de laatste jaren geconstateerd is’zal een af- schot van 150 stuks worden aangevraagd. Dit is no ­ dig om de reewildstand in het gebied constant te houden zodat de populatie gezond blijft en schade binnen redelijke proporties blijft. Verbeteringsplan Fraterwaard in uitvoering De Fraterwaard is een uiterwaard behorend bij het Hof te Dieren. Het gedeelte van deze waard gelegen in de gemeente Doesburg telt 5 boerderijen waarvan 4 pachtbedrijven van Twickel. De stichting beheert dit gebied zonder hulp van de gemeente of water- schap. Dankzij een subsidie van de provincie is het mogelijk de toegangsweg en de waterkering te her- stellen en de verkaveling te verbeteren. Na het gereed komen zullen de 4 hoevepachters over behoorlijke goed verkavelde bedrijven beschikken waarmee zij de toekomst gerust tegemoet kunnen zien. Najaarsschoningsdagen Landgoed Twickel Het hek werd fors beschadigd de rentmeesterij ramde. De verzekering dekt de scha ­ de. Naar aanleiding van dit voorval en eerdere onge- lukken heeft Twickel de gemeente Stad Delden gevraagd snelheidsremmende maatregelen te treffen. De najaarsschoningsdagen op het Landgoed Twickel vinden dit jaar plaats op de zaterdagen 5 en 12 Sep ­ tember 1992. Er zal weer gewerkt worden in het Bornse Veld, dat langzaam maar zeker onder de nijvere handen van vele vrijwilligers een gedaanteverwisseling heeft on- dergaan. In het voorjaar werd aan de werkdagen door respek- tievelijk 14 en 19 vrijwilligers(sters) deelgenomen. Nu zal het noordelijk deel van het Bornse Veld onder handen worden genomen. Gaarne verzamelen beide ochtenden om 9 uur op de kruising Hamsweg (fiets- pad Woolde naar de weg Borne/Delden) en het Bornse Voetpad (langs de oostgrens van het Bornse Veld). Als altijd wordt voor koffie en gereedschap gezorgd. Wij vertrouwen op een grote opkomst te mogen rekenen.