pagina 18 winter 2010

Een I a cm met een verhaal ‘Oral history was vroeger een niet zo gebruikelijk wijze van geschied- schrijving. Dat mondelinge verhalen, opgetekend uit de mond van de ‘gewone man op steeds meer bijval kunnen rekenen, bewijst het boek “Herinneringen aan de Twickelerlaan". De schrijvers Cert Banis, Aajke Brunt en Jan Hakstegen combineren archiefonderzoek met veldwerk, door de verhalen van Twickelerlaanbewoners en andere betrokkenen op te tekenen. De lezer wordt meegenomen naar bekende en minder bekende historische plaatsen langs de laan. met de ontwikkelingen in de landbouw be- sproken. Uit interviews komt naar voren dat veel boeren tot de zestiger jaren, naast de reguliere verkoop van aardappelen en fruit, als bijverdienste 00k producten op de markt in Hengelo verhandelden. In dat licht bezien is de huidige streekmarkt dus feitelijk niets nieuws. Boeiend zijn 00k de verhalen over het wichelroedelopen om wellen op te sporen, over de slacht van eigen vee op de boerderij en over de seizoensarbeid van dagloners. Vanaf de jaren zestig lijkt echter alles in een stroom- versnelling te zijn gekomen met de komst van mechanisatie, specialisatie en de schaalvergroting in de landbouw. Behalve de boerderijen behandelen de schrijvers 00k de woonhuizen rondom de Twickelerlaan. Zowel de bouwgeschiedenis als de bewonersgeschiedenis van de indi- viduele gebouwen komt uitgebreid aan bod. Ook hier treft de lezer prachtige illus ­ trates zoals een foto van het met klimop overwoekerde betaalkantoor tegenover het kasteel. Uiterst boeiend is het minder bekende relaas van de laatste bewoners van het in 1970 verdwenen houten huis Padox aan de Twickelerlaan, ooit gebouwd als een tijdelijk onderkomen voor Engelse timmerlieden die in de jaren twintig aan een verbouwing van het kasteel werkten. De reis begint in het eerste hoofdstuk met een gebiedsomschrijving en een uitgebreid historisch overzicht. Een stukje verder wordt stilgestaan bij de historic van de wegen en waterwegen. De twee vijvers Lepel en Vork en de Dikke Steen van Azelo komen hier ook aan bod. Bij de beschrij- ving van de diverse erven rondom de Twickelerlaan valt allereerst op hoeveel erven verdwenen zijn. De gedetailleerde beschrijvingen van overgebleven aanlig- gende Twickelboerderijen zijn zeer de moeite waard, te meer omdat de schrijvers uniek fotomateriaal wisten op te sporen tijdens hun onderzoek. Het huis bij het IJzeren Hek. Deze benaming verwijst naar het IJzeren hek dat in de i&e eeuw de toegang tot de Twickelerlaan markeerde. In de ige eeuw woonde hier de kamerdienaar van Twickel, Willem Bitter. Het pand is afgebroken in 1900. Wichelroedelopen In het hoofdstuk over bedrijfsvoering op de Twickelboerderijen wordt de bouwhistorie van de bedrijfsgebouwen in samenhang Noaberschap Met enige weemoed blikken bewoners in het hoofdstuk ‘Noaberschap’ terug op de verdwenen wereld van hun jeugd. In de eens zo verzuilde, maar duidelijke wereld