pagina 18 winter 2009

Beste Vrienden, Op zaterdag 31 oktober heeft de Vereniging Vrienden van Twickel in overleg met Gert- )an Roelofs, bosbaas van de Stichting Twickel, de door haar aangeboden hand- (en span)diensten uitgevoerd: natuur- beheer – en onderhoud. De oproep in het vorige Twickelblad leidde uiteindelijk tot een groep van twintig vrijwilligers. De op- dracht was de heidevelden rond het ven van het Schijvenveld te ontdoen van jonge zaailingen, vooral grove den en berk. Stichting Twickel had gezorgd voor gereed- schap, koffie en warme chocolademelk met gevulde koeken (geeft direct weer energie). Om 9.15 uur aangekomen werd, onder- broken door een koffiepauze, gewerkt tot 13.00 uur. Het is verbazingwekkend 6n bewonderens- waardig hoeveel werk is verzet, terwijl er tegelijktoch nog voldoende tijd en gelegen- heid was om te genieten van de pracht van het Schijvenveld en elkaars gezelschap en enthousiasme. Het moet mogelijk zijn om het kwetsbare, prachtige Schijvenveld in een cyclus van vier jaar te bewerken zoals we nu voor het eerst hebben gedaan. De Stichting Twickel zou de inspanningen van de Vrienden om het Schijvenveld te adopteren voor beheers- werkzaamheden zeer op prijs stellen. Er wordt ‘s winters geschaatst op het Schijven- veldven en dat moet schitterend zijn. Uitdeze “gebruikersgroep” roep ik Vrienden op zich volgend jaar op te geven voor de natuurwerkdag in het Schijvenveld: voor wat, hoort wat! Laten we er samen een succes van maken in het belang van Twickels prachtige natuur. De natuurwerkdag zal een vast onderdeel gaan vormen van het activiteitenprogramma van de Vereniging en hopelijk zullen velen van u meewerken. De aanwezige vrijwilligers hebben een heerlijke ochtend gehad. Albert Kienhuis Moeras Rijnstrangen wint terrein Weidegebied verandert in moerasgebied. Het natuurgebied Rijnstrangen bij Babberich wordt uitgebreid. Tussen de Aerdtseweg en de Kleine Gelderse Waard verandert een negen hectare groot weidegebied in moerasgebied, met ondiep water, oevers en rietland. Voor de inrichting van het terrein en om een goede waterhuishouding voor omliggende landbouwgrond te reali- seren, moet er zand worden weggegraven. Hiervoor is in oktober het startsein gegeven. Gezeten in een hydraulische kraan mocht rentmeester Albert Schimmelpenninck samen met wethouder jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden de eerste scheppen grond afgraven. Via duikers komt het water in verbinding te staan met de Rijnstrang, waardoor er verversing plaatsvindt. Als de werkzaamheden zijn afgerond, vormt het moerasgebied een woon- en broedplaats voor zeldzame vogels als de grote karekiet, rietzanger en roerdomp. Om de rust niet te verstoren is het gebied, net als nu, niet vrij toegankelijk.