Olid bordspel op kasteel bewaard Van Philips II naar Willem V Op kasteel Twickel wordt een bijzonder spel bewaard; ‘het spel verbeeldende de Historie van Holland’, gedrukt bij Adam Meijer te Amsterdam. Bijzonder omdat op dit spel een lid van de familie Van Wassenaer staat afgebeeld : de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam. Zouden de bewoners van kasteel Twickel het spel om die reden hebben aangekocht? Vaderlandsch historiespel. Z oals veel oude bordspellen, is ook dit spel een dobbelspel met elementen van geven en nemen. van voorspoed en tegenspoed; de ene keer trekt men uit de pot, de andere keer betaalt men. Het spel werd met twee dobbelstenen ge- speeld. Iedere deelnemer begint met een inzet van 10 in de pot. De inzet bestaat meestal uit bij het spel be- horende ftches of muntgeld. De deelnemers beginnen bij Philips II en eindigen via slingers en medaillons waarop belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis staan afgebeeld, uiteindelijk bij Willem V. Dit wijst erop dat dit spel van om- streeks 1795 dateert, het jaar dat stadhouder Willem V naar Engeland vluchtte. De spelregels staan in het kort beschreven onder een aantal van de afgebeelde medaillons. Een uitgebreidere toelichting bij dit spel kunnen we vinden in het boekje dat hoort bij een vergelijkbaar spel dat in 1756 op de markt werd gebracht. Het is iets korter, geen 79 maar 70 medaillons, maar heeft veel overeen- komsten met het ‘Twickelspel’. Bij deze voorloper werd een boekje uit- gegeven door Daniel Langeweg en Pieter Gerard van Balen in ’s Graven- hage. Dankzij dit boekje met de toe ­ lichting op de spelregels, is duidelijk wat de naam van het spel is: ‘Ver ­ beeldende de Historie van Holland.’ De titel ontbreekt namelijk op het spel zelf. Gezien de grote overeenkomsten tussen beide spelen, zal er ook bij het ‘Twickelspel’ zo’n boekje verschenen zijn.