pagina 18 voorjaar 2007

Twickel en Brecklenkamp Zowel Huis Brecklenkamp als vele pachtbedrijven daar rondom zijn in het verleden in bezit van de bewoners van Twickel geweest. Veel is in de loop der tijd verkocht. Thans is de Stichting Twickel nog eigenares van vijf pachtboerderijen, de erven Scholte, Molendijk, Veldman, Rotman en Meestersplaatsje. Hiervan zijn er nog drie als agrarisch bedrijf in gebruik. Op deze plaats was reeds vdor 1400 sprake van het Huis Brekinchem. Het Huis werd tussen 1631 en 1637 door Everhard Bentinck verbouwd. De invloed van de Bentincks, die onder meer drost van Twente en van Vol- lenhove waren, nam voortdurend toe. Hier- doorontstonden problemen met Adolf Hendrik van Raesfelt, de bewoner van Twickel en bezittervan het Huis Lage met veel grond in die omgeving. De onenighe- den lagen niet alleen op politiek gebied, maar waren 00k religieus. De Bentincks hielden vast aan hun katholieke geloof en waren dus tegenstanders van de Staten van Overijssel. Om die reden kregen zij het steeds moeilijker. In 1714 werd Brecklen ­ kamp overgedragen aan Jacob van Wasse- naer Obdam, de toenmalige eigenaar van Twickel en Lage. Het Huis bleefechter maar kort in bezit van Twickel, want in l731 koch- ten de Bentincks het weer terug. Het ver- keerde echter in slechte staat en was met een zware hypotheek belast. Gedwongen verkoop was het gevolg en in 1805 kwam het in bezit van Jan Hendrik Zegers, die rentmeester van Twickel en Lage en 00k burgemeester van Lage was. Hij liet het Huis verbouwen en restaureren, waardoor het zijn huidige vorm kreeg. Zegers en zijn dochter liggen op het huidige landgoed be- graven. In 1901 kwam ‘het Huis Brecklen ­ kamp met daarbij gelegen bouw- en wei- land, boschgrond, lanen en grachten, gelegen in de gemeente Denekamp, groot n.08.00 ha.’ voor/8592,30 in handen van Baron Rodolphe Frederic van Heeckeren van Wassenaer, de laatste bewoner van Twickel.(H.A.T. 6549). Daarna raakte het sterk in verval. In 1936 werd de familie Van Heek eigenaar, die het liet herstellen. Na de oorlogwerd het overgedragen aan de‘Stich ­ ting Nederlandse Jeugdherbergcentrale.’ Tenslotte werd het in 1991 gekocht door het echtpaar Wanrooij, die het prachtig liet restaureren en er nog steeds woont. Grondbezit In de loop der tijd ontstonden veel proble ­ men doordat de bewoners van Twickel bezit- tingen hadden in de aan elkaar grenzende gebieden van de marken Lage, Brecklen ­ kamp en Lattrop. De moeilijkheden gingen over zaken als grondbezit, betalingen bij verkoop, onderhoud van wegen, bruggen en waterlopen, enz. Daarbij kwam nog, dat het in Brecklenkamp gedeeltelijk Nederlands en Duits gebied betrof. De bezitter ervan, Jacob Derk Karel van Heeckeren van Wassenaer, was als markenrichter van Brecklenkamp gehouden een oplossingte bewerkstelligen. In H.A.T. 6490 bevindtzich een dik pak brie- ven over deze problemen. Voor de markenverdeling bezatVan Heec ­ keren van Wassenaer de volgende erven (H.A.T. 6517): Erve Rotman ongeveer8 ha. Erve Veldman „ 16 ha. Veldmanwoner ,, 1 ha. Erve Molendijk ,, 10 ha. Molendijkwoner „ 1 ha. Erve Scholte ,, 14,5 ha. Erve Vrielingen (Vrielman) „ 1 ha. gelegen op Duits gebied. Erve Maatman „ 9,5 ha. gelegen op Duits gebied. Totaal „ 61 ha. In de Marke Brecklenkamp werd nog 8 ha. grond bijgekocht. Verder bezat de baron in het Duitse gebied nog huizen en bouwland ter grootte van ruim 14 ha. Bij de verdeling der markengronden, die in 1871 plaatsvond, hebben zich nogal wat problemen voorgedaan. Men heeft daar- over gedurende enkele jaren besprekingen gevoerd voor men tot overeenstemming kwam. Uiteindelijk zag baron Van Heecke ­ ren van Wassenaer als grootste grondeige- naar in het gebied zijn bezit met ruim 115 ha. toenemen (H.A.T. 6525). Volgens H.A.T. 6548 behoorden in 1925 de volgende bezittingen nog aan Twickel: Huis Brecklenkamp (1 ha.), Erve Molendijk (24 ha.), Scholtenwoner (6,5 ha.), Erve Maat ­ man (8 ha.), Erve Scholte (23 ha.), Erve Groote Veldman (21,5 ha.), Kleine Veldman (5 ha.), Erve Meestersplaatsje (9 ha.), Erve Rotman 17,5 ha.) en verder grond, heide, hakhout, broekland en moeras met een totale waarde van/41.630,–. Grensproblemen Doordat meerdere bezittingen zowel op Ne ­ derlands als op Duits grondgebied lagen, zorgde dit nogal eens voor problemen. Zo lag Erve Maatman voortweederde deel in Nederland en voor eenderde deel in Duitsland. Het voorste deel van de boerde- rij lag in Nederland, het achterste deel in Duitsland. De pachters hadden de Neder-