pagina 18 lente 1999

n memonam Een boeket voor de barones. Tuinbaas Van Dijk op de wenteltrap naar hel onderhuis. Foto: W.K. Steffen, 1959. Evert van Dijk, 1912-1998 Op 30 oktober 1998 overleed de oud tuinbaas van Twic ­ ket de heer Evert van Dijk. De heer Van Dijk was een tuin- man in hart en nieren. Na de tagere school ontving hij een opleiding als bloemist bij een tweetal bedrijven in Meppel. Vervolgens werkte hij bij een kweker in Boskoop. Op de grotebuitenplaats in Luxemburg van de prins Van Arenberg en in betrekking bij de weduwe Deterding bekwaamde Van Dijk zich in de aanleg en het onderhoud van tuinen. Op 17 maart 1952 werd hij aangesteld als “tuinknecht” op Twickel. Eigenlijk een achteruitgang, maar door het schaarse aanbod van arbeidsplaatsen accepteerde Van Dijk deze betrekking van harte. Hij kreeg de zorg over de bloe- menkassen in de moestuin. De nieuwe tuinman pakte hier meteen goed aan. De in de oorlog verwaarloosde kassen en pitten werden opgeknapt en ook kwam er een nieuw ver- warmingssysteem. In de herstelde kassen kweekte Van Dijk onder meer de vele bijzondere planten voor de rotstuin. Barones Van Heeckeren van Wassenaer maakte hiervoor de beplan- tingsschema’s. Dit in nauw overleg met Van Dijk die het zaaigoed bestelde, de planten kweekte en toezag op het inplanten in de kasteeltuin. De groenten in de moestuin werden gekweekt door de tuinman Hendrik Heumeman. Toen deze na een lange loopbaan op achtenzestig jarige leeftijd met pensioen ging, kwam deze taak aan tuinman Van Dijk, die hierdoor op- klom tot tuinbaas. De liefde voor het tuinieren heeft Van Dijk overge- bracht op zijn ondergeschikten en leerlingen, “zijn jon- gens”, zoals hij ze noemde. Ook met de barones onderhield hij een zeer intensief contact. Van Dijk verzorgde de boe- ketten voor het kasteel en bracht viooltjes en lelietjes van dalen voor het graf van de Van Heeckeren’s op de Alge- mene Begraafplaats. Toen de moestuin geleidelijk werd ingekrompen en het plantgoed rechtstreeks van de kweker betrokken moest worden, ging dit Van Dijk evenzeer aan het hart als baro ­ nes Van Heeckeren. Ook het aantal planten nam af. Van Dijk wist door het smaller maken van de borders toch nog een gevarieerd beeld te behouden. Na zijn pensioen in 1977 bleef de heer Van Dijk nog lange tijd actief in zijn vakgebied. Zo oefende hij tot hoge leeftijd het voorzitterschap uit van de Commissie Tuin- keuring Delden. Cursus Evenals vorig jaar organiseert het tuinadviesbureau De Warande cursusdagen onder de titel “Naar een Nieuwe Wildemis”. Hierin wordt behandeld hoe de mens de wilde natuur – ‘de Wildernis’ door de eeuwen heen heeft ervaren en hoe hij getracht heeft deze naar zijn hand te zetten. Aan de hand van lezingen maar vooral door bezoeken aan oude parken en tuinen leert de cursist zich te verplaatsen in de gevoelens en motieven van mensen die in hun eigen tijd de trendsetters waren voor introductie van een nieuwe stijl. De cursus bestaat uit twee keer een dagvullend pro- gramma. Individuele deelnemers kunnen zich inschrijven voor: Thema 1, ‘de Wildemis overwonnen’ op 29 mei, her- haald op 18 September en Thema 2, ‘de Wildemis gei- dealiseerd’ op 5 juni, herhaald op 25 September. Voor tuinclubs, groeninstellingen en personeelsvereni- gingen kan het basisprogramma enigszins worden aange- past. Nadere informatie bij: De Warande, Jan de Jagerlaan 2, 6998 AN Laag Keppel, 0314 – 382 440, email womars@knoware.nl.