pagina 18 lente 1995

er wel achter komen door middel van vergelijken. Ik neem dan een foto van het werk mee naar de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. Daar is een archief met reprodukties van werk van kunstenaars uit verschillende eeuwen en landen. Gewapend met de foto en mijn aantekeningen zit ik dan hele middagen te verge ­ lijken. Van te voren weet ik vaak al wel een beetje in welke richting ik moet zoeken en aan bijvoorbeeld de penseels- treken of de manier waarop handen geschilderd zijn kan ik soms toch de schilder achterhalen. Maar het blijft natuur- lijk natte vingerwerk want helemaal zekerben je nooit.” Waardeloos tot drieduizend werken. „De 17e en 18eeeuw zijnredelijk vertegenwoordigd maar de 19e eeuw springt er echt bovenuit. Marie Cornelie van Wassenaer en haar man Jacob Derk Carel van Heeckeren waren liefhebbers van de Romantische school. Zij legden een ware verzameling aan. Marie Cornelie tekende zelf ook. De broer van de laatste baron was ook een echte kunst- liefhebber, dat blijkt wel uit de collectie Italiaanse aqua- rellen die hij tijdens een grand tour als souvenir mee naar huis nam”. Twee jaar later Bij het inventariseren raadpleegt Dini o.a. eerder gemaakte beschrijvingen van de collectie. Deze zijn ech- ter vaak onvolledig. Dat het niet verstandig is de gegeven informatie klakkeloos over te nemen, bleek bij een werk dat als een „echte Vertin” op vele duizenden getaxeerd was. Herman Hemelman, voormalig butler op Twickel, moest daar erg om lachen. „Oh, dat koekblik,” zei hij, ter- wijl hij er minachtend naar keek. Hij had echter wel gelijk, want bij nader onderzoek bleek het een reproduktie te zijn en dus zo goed als waardeloos. Ook de tijd waarin het werk is gemaakt probeert Dini te achterhalen. Aan de hand van de naam van de kunstenaar, de voorstelling, techniek of de stijl kun je aardig dicht in de burnt van een datering komen.Op Twickel zijn zo’n twee- Het uiteindelijke doel is, dat de collectie goed gecon- serveerd wordt en makkelijk toegankelijk is, niet alleen voorde mensen in het kasteel, maar ook voor onderzoekers of voor mensen die een tentoonstelling voorbereiden. Via de kaartenbak of de computer kan dan effectief en snel worden nagegaan welke werken zich waar bevinden en wat erover bekend is. Voor het zo ver is, moet er nog veel gebeuren, maar Dini denkt dat over ongeveer twee jaar alles wel in de computer zit en conserverings- en restauratieplannen gereed liggen voor de eerstkomende jaren. Het wordt wel doorwerken maar dan hebben ook al die oude werken een goede lijst en hopelijk ook een goede plaats zodat ze optimaal tot hun recht komen. liiipf} ** ml < m k ■Wj| – it 1ft fj i I J 11 i m ■ y vj%r) i| ! : 1 I A; I tff — i ij LI 1 xj j Deze litho uit omstreeks 1825 heeft vooral documentaire waarde. De wildbaan lag toen nog helemaal rondom het kasteel.