pagina 18 lente 1993

Korte berichten In de provinciale weg Delden-Bornerbroek ligt een brug over de Twickelervaart. Naast deze brug zijn la ­ ter twee fraaie boogbruggen gelegd voor het fietsver- keer. Aangezien deze niet sterk genoeg meer waren had de provincie het plan de vaart door een lange dui ­ ker te leiden zodat de bruggen niet meer nodig zou- den zijn. Op verzoek van Twickel heeft men dit plan laten varen en de oorspronkelijke fietsbruggen her- steld. Hiermee is een landschappelijk fraai geheel gespaard gebleven en is de passage van allerlei dieren langs de vaart beter mogelijk. Het is een goede zaak dat er bij de provincie gehoor was voor onze argu- menten! Graafwerk rond oranjerie In dit jaar zal de restauratie van de oranjerie plaats- vinden. Tevens worden waterleidingen en diverse ka- bels vernieuwd. Met dit werk is al een begin gemaakt. Herstel Nieuwe Weg In de afgelopen maanden is door de gemeente Stad- Delden en de Stichting Twickel gewerkt aan het her ­ stel van de Nieuwe Weg. De Nieuwe Weg is in 1885 op verzoek van de baron door de landschapsarchitekt Petzold ontworpen en aangelegd. Hierdoor werd het mogelijk om vanuit het Huis Twickel over eigen wegen het station te be- reiken. In de laatste jaren is het onderhoud van de Nieuwe Weg verwaarloosd met als gevolg dat van de oor ­ spronkelijke aanleg veel was verdwenen; kleurige struiken hadden plaats gemaakt voor vlier, braam en brandnetel en is de afwisseling tussen open en beslo- ten weg verloren gegaan. Dankzij de samenwerking met de gemeente Stad- Delden kon deze weg weer in ere hersteld worden. Burgemeester Drost en rentmeester Schimmelpen- ninck hebben op boomfeestdag 1993 de Nieuwe Weg officieel heropend en plantten de eerste boom, gehol- pen door leerlingen van de Deldense scholen. Provincie vernieuwt brug Twickelervaart Vele sleuven zijn gegraven en ook al weer dicht ge ­ maakt. In verband met deze werkzaamheden zal de omgeving van de oranjerie deze zomer gesloten blij- ven voor het publiek.