pagina 18 herfst 2004

Vereniging Vrienden van Twickel Reactie op de structuurvisie Delden Op 7 juni 2004 is door de gemeente Hof van Twente de structuurvisie voor Delden ter inzage gelegd. Deze is door ons bestuur aandachtig bestudeerd en wij hebben daarop onze reactie naar de gemeente gezonden. Onze mening is tevens op de inspraakavond op 24 juni j.l. mondeling toe- gelicht. Wij willen hierbij onze zienswijze aan onze leden kenbaar maken: De Structuurvisie gaat over Delden en wie Delden zegt, zegt Twickel. Delden ligt daar middenin. Cultuurhistorie, natuur en landschap van het landgoed geven Delden zijn speciale karakter. Uit de Structuurvisie blijkt dat de gemeente in de toekomst woningbouw wil realiseren op’t Raesfelt, een Twickel- gebied. Hiertegen heeft onze vereniging grote bezwaren. Het bedoelde gebied ligt aan de rand van de Deldener Es, een van de bijzondere landschapselementen die aan Delden zijn speciale karakter geven. Bebouwing van’t Raesfelt zou een ernstige inbreuk zijn op dit karakter. Deze inbreuk is des te ernstiger wanneer men bedenkt dat de provincie heeft besloten om de rondweg om Delden aan te passen aan de status van provinciale weg (was oor- spronkelijk rijksweg). Dit houdt onder andere in het ver- smallen van de weg en het opheffen van de noordelijke lus van de afslag Delden Centrum. Met dit laatste wordt een groot deel van de es weer in zijn oorspronkelijke staat her- steld. Bebouwing van’t Raesfelt zou het effect van dit herstel weer teniet doen en is dus niet verenigbaar met het provinciale herstelplan. Dit herstelplan past overigens geheel binnen de beleidsnota Belvedere, die gaat over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Naast bovengenoemd bezwaar moet bedacht worden dat ’t Raesfelt op basis van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), die is opgesteld door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, een hoge tot middelhoge archeologische verwachting heeft, vanwege de aanwezigheid van een es. Men kan zich ook uit een ander oogpunt afvragen of bebouwing van ’t Raesfelt wel nodig of gewenst is. Na het uitvoeren van de huidige bouwplannen in Delden, dus exclusief ’t Raesfelt, zal de wachtlijst van Deldenaren die al jaren staan ingeschreven voor een bouwkavel of huurwoning sterk zijn geslonken, zo niet tot nul zijn gereduceerd. Daarbij moet bedacht worden dat uit recent onderzoek in Twente blijkt dat wachtlijsten voor bouwkavels of woningen veelal een groot aantal gegadigden bevatten die uiteindelijk geen potentiele eigen bouwers c.q. kopers/huurders blijken te zijn. Ook in Delden zou het netto aantal gegadigden wel eens aanmerkelijk lager kun- nen zijn dan de gemeentelijke wachtlijst aangeeft. Bovendien is niet Delden, maar Goor aangewezen als groeigemeente. In de visie is sprake van het mogelijk verplaatsen van een garagebedrijf en een aannemersbedrijf. Maar ook aan de Vossenbrinkweg staan diverse bedrijven waarvan verplaatsing naar het industrieterrein zou kunnen worden overwogen. Ook de mogelijke concentratie van sport- velden wordt in de visie aangeroerd, doch naar de verdere toekomst verschoven. Genoemde mogelijkheden zouden enig licht kunnen scheppen voor woningbouw in en bij het centrum. Wij zijn dan ook van mening dat alternatieve mogelijkheden nog onvoldoende zijn onderzocht. Wij vinden dathetplanomoptermijn Raesfelttebebouwen, moet worden geschrapt uit de Structuurvisie. Ten aanzien van een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Schneidersbos in westelijke richting merken wij op, dat dit niet alleen onnodig, maar ook ongewenstis. Betere benutting van het huidige bedrijven- complex en de invulling van leegstand zou te prefereren zijn. Bovendien is niet Delden, maar Goor juist aan ­ gewezen voor de ontwikkeling van nieuw bedrijven ­ terrein. Wij vinden dan ook dat in Delden geen uitbreiding van het bedrijventerrein moet plaats hebben. Jan Hakstegen secretaris Stichting kritisch over structuurvisie De Stichting Twickel geeft in haar reactie aan dat de structuurvisie erg stedelijk gericht is. De recent gereed gekomen Belvedere-studie die de relatie tussen Delden en Twickel zoveel mogelijk wil her- stellen, blijft bijna helemaal buiten beeld. De visie ontbeert een goede afweging waarbij de bijzonder hoge waarden van natuur en landschap rond Delden voldoende worden meegewogen. Dit gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid die de gemeente ook op dit gebied heeft. De stichting heeft op zichzelf wel begrip voor het streven van de gemeente om de Deldense bevol- king op peil te houden maar dit hoeft naar haar mening niet te leiden tot het bebouwen van’t Raesfelt. Er zijn meerdere opties die nader onderzocht moeten worden. Nu lijkt het er op dat het bebouwen van’t Raesfelt tot doel wordt verheven. De stichting is in het geheel niet overtuigd van de noodzaak om het bedrijfsterrein langs het kanaal in de richting van de sluis uit te breiden. Het bestaande terrein wordt niet volledig benut en bovendien ligt het voor de hand verdere uitbreiding in deze gemeente te concentreren in Goor. A.H. Schimmelpenninck