pagina 18 herfst 1994

| dE2E ffTOIIfSf ^fffii 38RKWB ¥f be smm i.a%s * ta$4 TOO.VDIR.r.0 argv van heeckeren* van wssexaerKEEft. VAV TWICKSL WAS Iwrc. u W&i Het wapen Van Heeckeren van Wassenaer boven de ingang. Foto: J. Mulder ‘In hunne conclussie drukken genoemde heeren zich zeer voorzichtig uit, (m.i. voor leken bijna al te voorzich- tig), door te verklaren, dat het water, op grond hunner expertise, als voldoend zui ver drinkwaterbeschouwd moet worden’. De bouw Uiteindelijk gaf de Baron opdracht om het water te betrekken van de in 1883 voltooide waterleiding van Almelo die door Halbertsma was ontworpen. Dit vereiste de bouw van een watertoren met daaronder de reinwater- kelder. De kelder zou in verbinding komen met het 11,6 km verder gelegen Almelose reservoir aan de straatweg naar Wierden. Op 27 februari 1893 wordt een globale begroting op tafel gelegd. De bouw van de watertoren wordt geschat op fl.33.000,- , het ketelgebouwtje met schoorsteen en verbindingsgang fl.2650,- en de woning voor de machinist ruim fl.3070,-. Het werk wordt aldus omschreven: ‘Het bouwen van den Watertoren te Twickel bij Delden, met ketelgebouw, schoorsteen en woning van den Machinist, onder bijleve- ring der benoodigden materialen, uitgezonderd: de machi ­ nes met ketel, de buisleidingen en het ijzeren reservoir’. De proefbelasting van een half jaar geleden wordt nu door Halbertsma getoetst aan de theorie. Het gewicht op 47,14 meter +AP bedraagt 493.400 kg. Bladzijden vol met berekingen, de computer was nog niet voorhanden, laten zien dat de totale belasting aan de voet van de watertoren 2.339.800 kg zal bedragen. De oppervlakte van de waterto ­ ren is 2661 cm x 442 cm = 1.176.162 cm2. De druk op de leemlaag bedraagt 2.339.800 kg: 1.176.126 cm2 = 1,98 kg/cm2. Aanbesteding Op dinsdag 9 mei 1893 vindt de aanbesteding plaats ‘des namiddags ten een ure in het openbaar te Carelshaven bij Delden’. Elf aannemers hebben ingeschreven. De hoogste was Gerrit Peteri uit Deventer voor fl. 60.900,- en de laag- ste Antoon Groothengel uit Borne voor fl. 45.756,-. Het werk wordt uiteindelijk niet gegund aan de laagste inschrij- ver maar aan E. Scholten & Zn. en H. Westenberg uit Almelo. Zij hadden ingeschreven voor een bedrag van / 47.998,-. Volgens bestek moet de watertoren op 10 augustus 1893 op getrokken zijn tot een hoogte van +49,20 mtr. Vanaf dat moment moet er begonnen worden met onder andere het opstellen van het ijzeren hoogreservoir waarvoor 6 weken tijd wordt gegeven. Op 1 november 1893 is het werk, zoals in het bestek staat vermeld, voltooid en afgewerkt voor de eerste oplevering. De hoofdafmetingen van de watertoren worden met het maaiveld op +19,60 mtr.: De eerste vloer in de toren op +-24,84 mtr., de tweede op +31,30 mtr., de derde op +37,78 mtr., de vierde op 44,26 mtr. en de vijfde vloer op +47,14 mtr. De onderkant van het reservoir is +49,20 mtr. terwijl de hoogste waterstand in het reservoir +56 mtr. bedraagt. De bovenkant van het koepeltje is +61,50 mtr. terwijl het