pagina 18 herfst 1991 tijdschrift

Mededelingen Stichting Twickel Golfterrein Na een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft de Gemeenteraad van Ambt Delden op 29 augustus positief beslist over de nieuwe aan- vraag van de Twentsche Golfclub. Het gewijzigde plan houdt onder meer in dat het belangrijkste deel van het bosgebied waarin twee vennetjes liggen ge- heel buiten het plangebied blijven. Tevens is voorzien in een toegangsweg vanaf de weg Delden- Bornerbroek. Overigens moet nog een lange proce ­ dure worden afgewerkt voor het zeker is dat het golf ­ terrein er werkelijk komt. Rentmeesterij en werkplaatsen In dezelfde vergadering heeft de Raad van Ambt Del ­ den besloten mee te werken aan de uitvoering van het plan om de rentmeesterij te verplaatsen naar de voor- malig kasteelboerderij. Het plan voorziet verder in de vervanging van de werkplaatsen voor de bosploeg en de schilder- en timmerafdeling. De karakteristieke houten schuur aan de Twickelerlaan blijft behouden. Een andere bestaande schuur wordt verbouwd tot dienstwoning. Zo mogelijk zal de uitvoering eind dit jaar beginnen. Vacature bosploeg Twickel Binnen enkele jaren zullen twee medewerkers van de bosploeg de VUT of pensioen leeftijd bereiken. In verband hiermee wordt een nieuwe meewerkend voorman van de bosploeg gezocht. Botulisme slaat weer toe Door het aanhoudend warme zomerweer zijn weer vele eenden bezweken aan botulisme. Vooral langs de Twickelervaart en Oelerbeek werden vele dode eenden aangetroffen. Door deze kadavers zo snel mogelijk te begraven kan worden voorkomen dat de ziekte nog verder om zich heen grijpt. In verband met het botulisme en de lage waterstand heeft het bestuur van de ’’wildbeheereenheid” Twickel alle ja- gers en jachtopzichters gevraagd de eendenjacht op te schorten tot 15 September tenzij de weersomstan- digheden voordien zouden omslaan. Droogte De langdurige droogte in juli en augustus heeft geleid tot een sterke daling van de grondwaterstand. Het is nog niet duidelijk of de bossen hierdoor veel blijven- de schade hebben ondervonden; vooral beuken en berken verliezen hun blad veel eerder dan normaal. Veel boeren zitten met een tekort aan gras en moeten nu al hun wintervoorraad aanspreken. Ook de mats ontwikkelt zich slecht. In de tuin van Twickel is veel gesproeid; daartoe is onlangs nog een brandweer- pomp van de inmiddels opgeheven BB aangekocht. Uitvoering Natuurbeheerplan Geholpen door het extreem droge zomerweer vordert het werk aan de natuurterreinen goed. Zo is het Schijvenven bij Azelo geheel uitgebaggerd en werd plagwerk verricht in het Vorgersveld bij Beckum, het Boddenbroek bij Bentelo en het Bornseveld langs de weg Borne-Delden. ANWB-kamp op Twickel Het laatste ANWB-landgoedkamp op Twickel was een groot succes. Er waren ruim 70 deelnemers, aan- zienlijk meer dan vorig jaar. De volgende projecten konden dankzij de hulp van de deelnemers worden uitgevoerd: – aanleg nieuwe voetbrug over de Twickelervaart; herstel van een gemetselde duiker nabij de Noordmolen; – opsnoeien diverse bospaden; – opschonen watergangen; wieden van het nieuwe Irissenveld in het kasteelpark. Herstelplan moestuin Twickel De Oranjerievereniging heeft een plan opgesteld voor het herstel van de voormalige moestuin van Twickel. De bedoeling is om de moestuin daarna ook weer te beheren als belangrijk onderdeel van het landgoed. Een sympathiek plan, waarvan de uitvoerbaarheid echter nog onderzocht moet worden. Gemeentewegen Hengelo Twickel heeft bij de gemeente Hengelo gepleit voor een meer natuurvriendelijk bermbeheer. Het huidige beheer bestaat uit klepelen van de bermen en uitfre- zen van de greppels. Op deze wijze worden de ber ­ men verrijkt hetgeen er toe leidt dat kenmerkende planten verdwijnen. Door het frezen van de greppels raken de aangrenzende percelen vervuild met modder en vuil. Een onsmakelijk gezicht maar ook slecht voor de natuur. Het wordt hoog tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een natuur ­ vriendelijk beheer invoert ook al kost dat wat meer! Ook is gesproken over maatregelen om de snelheid van auto’s op de weg Delden-Beckum te beperken. Naar verwachting zal dan ook het aantal aanrijdin- gen met reewild kunnen afnemen; dit zijn er nu meer dan 20 per jaar! Bouwplannen Woolde Onlangs kwam de ’’Orienteringsnota” van de ge ­ meente Hengelo uit. Hierin wordt voorgesteld het ge- bied Woolde ten oosten van de A35 te bestemmen voor woningbouw en kantoren. Het grootste deel van dit gebied (ca 200 ha) is al sinds eeuwen onderdeel van het landgoed Twickel. In dit deel liggen 10 boerderijen waarvan de helft nog als agrarisch bedrijf geexploiteerd wordt. Ondanks de