pagina 18 1991 tijdschrift

een milieuvriendelijke produktie tijdelijk premies zouden kunnen ontvangen. Subsidies op de produktie van over- schotten, de garantieprijzen, zouden moeten worden afge- bouwd. ”Onze voorstellen kosten de staatskas niks en het werkt beter dan een lawine oncontroleerbare ver- en gebo- den”, aldus Mansholt. ”Dat kost alleen maar geld en je praat dan trouwens niet over natuur, maar over cultuur. Het is niet waar dat we de boer voor de natuur nodig hebben”, aldus Zonneveld die voorstander is van sanering van de landbouw op de slechte (zand-)gronden waar zich de grootste milieuproblemen voordoen. Geld daarvoor is er volgens hem genoeg, want Geanimeerde discussies over de relatie tussen landbouw, natuur en milieu (Foto Dagblad Tubantia). Tempo Kritiek kregen de manifest-ondertekenaars vooral van de aanwezige landbouwvertegenwoordigers. Ex-landbouw- schapsvoorzitter en CDA-senator Joris Schouten vond het tempo veel te hoog. ”Je jaagt op deze manier alle boeren over de rooie en dat is wel het laatste wat we moeten doen. Het is tevens een ontkenning van wat de sector zelf al doet. De Brabantse NCB besluit vandaag om zelf miljoenen te steken in de bouw van mestfabrieken en de championtelers investeren 140 miljoen in milieumaatregelen”, weersprak Schouten. Mansholt liet zich niet uit het veld slaan: ”Het is schanda- lig dat we het zover hebben laten komen dat de champion- teelt nu 140 miljoen in het milieu moet investeren. Het is trouwens jouw probleem Joris, dat je wat betreft de mest alles hebt gewed op mestfabrieken. Je loopt de kans dat het een groot fiasco wordt en dan heb je niks meer. Wat be ­ treft het tempo voor het bereiken van een milieuvriendelij ­ ke landbouw hanteren we geen andere doelstellingen dan door regering en parlement zijn vastgesteld. Tegen een schone landbouw voor 2000 heb jij in de Eerste Kamer geen bezwaar gemaakt”. Manifest-ondertekenaar prof. dr. ir. Ies Zonneveld uit En ­ schede haalde zich de woede van voorzitter Henk Slijkhuis van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) en varkensboerin Annie Schreijer-Pierik uit Ambt-Delden op de hals met zijn Deltaplan voor de natuur. Zonneveld wil scheiding van landbouw- en natuurgebieden omdat hij niet gelooft in natuur dat door boeren wordt onderhouden. per jaar wordt 2400 gulden directe en indirecte subsidie per hectare aan de landbouw uitgekeerd. ”Als je dat kapitali- seert kun je het slechte deel van bijv. Agrarisch Nederland opkopen en er natuur van maken. Dat is een politiek en geen finacieel probleem”. Schrik ”Wij hebben dit prachtige Nederland onderhouden. Ambt-Delden is mooi naast veel intensieve veehouderij. Die is trouwens ontstaan door het beleid van Mansholt. We hebben er recht op tijd te krijgen voor aanpassing. Nu ga je als boer overal met schrik naar toe, want je wordt als boer zo langzamerhand gezien als de grootste milieuvervui- ler die er rondloopt”, brieste Annie Schreijer-Pierik. Ook OLM-voorzitter Henk Slijkhuis opponeerde: ”Je frus- treert het draagvlak voor veranderingen onder boeren door met plannen te ver door te schieten. Als dat gebeurt krab- belen onze leden straks achteruit”. Jhr. mr. Geert Frans Boreel van de Stichting Twickel, die verwacht dat op het landgoed rond Delden nog 50 van de ooit 150 boerenbedrijven zullen overleven, bleef met tallo- ze onbeantwoorde vragen op het kasteel achter. ’’Velen schrijven mooie rapporten, maar de realiteit is hard. Wie heeft er wel eens bij een boze pachter en woedende boerin aan de keukentafel gezeten. Je praat wel over de toekomst van mensen”. Maar ook hij wil op den duur af van var- kensstallen: ”De intensieve landbouw hoort op termijn niet meer op het landgoed thuis”.