pagina 17 zomer 2007

7 J A A R G A N G I 6 Z O M E R 2 0 0 7 r^n Twickel Watermolens In het zojuist verschenen boek ‘Watermo ­ lens Twente kan men lezen dat er er in Twente ooit ruim honderd watermolens hebben gestaan. Slechts negen daarvan hebben de tand des tijds doorstaan, en dat alleen omdat ze na de Tweede Wereld- oorlog dankzij grondige restauraties aan een zekere teloorgang zijn ontsnapt. Tegenwoordig zijn ze allemaal weer in wer- king gesteld. Omdat er nauwelijks inkom- sten meer waren heeft het een tijd ont- broken aan molenaars. Maar 00k vroeger was het al een toer om de molens te laten draaien. Dit wordt uitgelegd in de inleiding, die onder meer in gaat op de geschillen die ontstonden, doordat de molenaars om voldoende waterkracht op te wekken in de zomer het waterpeil zo hoog opstuwden dat de landerijen van de boeren onder water liepen. Vooral in de hooitijd zaten zij daar niet op te wachten. Winters waren overstromingen juist niet onwelkom, omdat de weilanden op die manier bemest werden met slib. Na het algemene gedeelte komen de negen watermolens afzonderlijk aan bod. Naast de belangrijkste gebeurtenissen uit het ver- leden is er in deze hoofdstukken 00k aan- dacht voor het tegenwoordige gebruik. Het aardige van dit boek is dat hierover wordt verteld door mensen met een verschillende achtergrond. Zo zijn er gesprekken met een molenaar, een eigenaar, een buurtbewoner of een molenbouwer. In het verhaal over onze Twickelse watermolen De Noordmo- len wijst rentmeester Schimmelpenninck op de belangrijke functie van de molenaars: “Zij weten alles van de molen en kunnen direct zien als er iets niet in orde is.” Over de Oelermolen die 00k op het landgoed Twickel staat, wordt het woord gegeven aan de moleninstructeur Jan Wieffer. Het boek is royaal gei met actuele foto’s, historische kaarten en technische tekeningen. Het richt zich op een breed publiek, daarom is het jammer dat adres- sen en routebeschrijvingen ontbreken. Aafke Brunt Henk Middag en Jeroen Roozendaal, Watermolens Twente, uitgeverij Broekhuis in Hengelo en ook te koop in de Landgoedwinkel. ISBN 9 789077780954. Prijs € 28,50. Het boek is te bestellen via de site www.watermolenstwente.nl De korenmolen van Wassenaar Deze vrolijk wuivende molenaar staat afge- beeld op een hoekje van een kaart uit 1550 van de landerijen rond de oude burchtheu- vel in Wassenaar. Deze perkamenten kaart wordt bewaard in het Huisarchief Twickel. De eerste vermelding van de molen dateert uit 1406. Hij staat dan te boek als korenmo ­ len. Uit de kaart blijkt dat deze houten stan- derdmolen op dezelfde plaats stond als de huidige stenen molen. De locatie is onge- twijfeld met zorg gekozen. De molen staat op de rand van de hoge brede strandwal, waarop het oude dorp is gebouwd. De wind kan dus onbelemmerd in de wieken blazen. In het aangrenzende veengebied was een vaart gegraven, die fungeerde als aan- en afvoerroute van het koren en het graan. De korenmolen van Wassenaar.