Pagina 17 winter 2016

zetten voor diverse goede doelen. Vandaag doen we dat met de Vrienden van Twickel in dit prachtige natuurreservaat.” De Ladies stonden hun mannetje tijdens het opschonen van de heide, hetgeen veel bewondering oogstte bij de overige helpers.

Om 10 uur was iedereen toe aan kof e met notentaart, ook nu weer gemaakt door Veronie Meier. Na het uitwisselen van nieuwtjes trokken de Vrienden weer het veld in. Tussen de middag waren er broodjes met kof e of warme chocomelk. Voorzitter Marcel Klieverik van de activiteitencommissie van de Vrienden dankte André Luttikhedde en Veronie Meier voor de organisatie met daarbij een speciale dank aan de Ladies. “In de toekomst kunnen we ook een keer samen met de Ladies Circle Twente een opschoondag houden met kinderen”, zei Marcel. Na een warm afscheid ging iedereen voldaan huiswaarts. Op zaterdag 11 maart is de volgende Natuurwerkochtend.

Vele handen maken licht werk.

van de voorzitter

auteur Eduard van Emmerik, Vrienden van Twickel

Is the sky the limit?

Eind oktober werden we opgeschrikt door het bericht dat de
firma De Wolff Windenergie uit Heerenveen, samen met de
eigenaren van de beoogde locaties, principeverzoeken voor
windparken heeft ingediend bij de gemeente Hof van Twente.
De gemeente gaat onderzoeken of de locaties in principe 17 geschikt zijn, waarbij gekeken wordt naar de ruimtelijke

aspecten en het draagvlak onder omwonenden. De meningen en belangen zullen zorgvuldig worden geïnventariseerd
en tegen elkaar afgewogen. Wanneer de gemeente besluit
dat een locatie geschikt is, kunnen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat om de hoogste windmolens in Nederland met een tiphoogte van ca. 200 meter. De provincie Overijsel wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. In 2023 moet de energiebehoefte voor minstens 20% gedekt worden uit hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte) en in 2030 zelfs 30%. Dit schrijft de provincie in haar concept omgevingsvisie die tot medio november ter inzage lag. Ze wil bewoners en ondernemers stimuleren lokale initiatieven te starten om hernieuwbare energie op te wekken m.u.v. schaliegas. De meest voor de hand liggende bronnen zijn zon en wind. De technologie hiervan is ruimschoots voorhanden. Daarnaast ligt er ook nog een taakstelling voor windenergie op land van het Rijk: in 2020 moet er 85,5 MW aan vermogen staan. Vandaar dat de focus op windenergie ligt. Belemmeringen die er tot nu waren, worden opgeheven: zoals de clustereis van minimaal

4 windturbines op één locatie. De enige eisen die buiten bepaalde uitsluitingsgebieden worden gesteld, zijn een goede landschappelijke inpassing en de nationale geluidsnorm. Inmiddels is er van diverse kanten veel protest, zoals de ‘Vereniging van Verontruste Burgers HvT’ en het platform ‘Tegenwind HvT’. 200 meter hoge bouwwerken detoneren volledig met het mooie cultuurlandschap in Twente en in
het bijzonder aan de rand van Twickel. Ter vergelijking, de televisietoren van Markelo is 148 meter hoog.
Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen zeer kritisch gevolgd moeten worden. Er zijn berichten dat er in Amerika een windturbine wordt ontwikkeld met bladen van 200 m lengte en een hoogte van ca. 500m. Waar ligt de grens?
De VVT heeft daarom een zienswijze ingediend. Samengevat: wij staan achter de doelstellingen van de energietransitie, maar missen in de omgevingsvisie overkoepelende technische randvoorwaarden zoals de maximale tiphoogte van windturbines. Windturbines hebben een enorme impact op het mooie Twentse cultuurlandschap. Aan de randvoorwaarden m.b.t. het plaatsen van windturbines binnen cultureel erfgoed moeten strenge speci eke eisen worden toegevoegd.
Tenslotte feliciteer ik de Stichting Eschmolen met de
mijlpaal dat het bestemmingsplan voor het gebied waar de molen gebouwd zal worden is vastgesteld. Tegen dít soort windmolens kan niemand bezwaar hebben!