pagina 17 winter 2007

Beste leden, Het volgende nummer van het Twickel- blad verschijnt na de jaarvergadering in 2008. Daarom verzoek ik u de datum van deze vergadering: 20 februari 2008, alvast in uw agenda te noteren. Uw bestuur heeft Haar laatste bestuursvergaderingen gewijd aan een ‘bezinning’over de rol en beteke- nis van onze Vereniging en de rol van het bestuur en de leden. Het lijkt me goed ons statutair vastgelegde doel hier nog eens te herhalen. Artikel 2 Doel De Vereniging heeft tot doel: 1. Het leveren van bijdragen voor behoud, onderhoud en ontwikkeling van kennis en waardering met betrekking tot de natuur- en cultuurhistorische waarden van alle aan de Stichting Twickel toebe- horende landgoederen (hierna te noe- men “Twickel”), daaronder medebegre- pen de daartoe behorende gebouwen, installaties, alsmede de inrichtingen daarvan. Brcmdhout Twickel in trek Al sinds jaar en dag wordt er brandhout verkocht op landgoed Twickel. Dit hout wordt ‘op stam’ verkocht, hetgeen bete- kent dat de koper zijn eigen brandhout moet (om)zagen. Het is vaak het tak- en kophout van loofbomen die door de bos- ploeg van Twickel geveld zijn. Ook is het mogelijk dat men een hakhoutwal toege- wezen krijgt. Al met al maak ik als bosbaas circa 75 afspraken met brandhoutploegjes per jaar. Het werk in het bos is vrij zwaar. Het valt eigenlijk niet in je eentje te doen. Daarom zie je in de praktijk ook dat een groep mensen de klus samen aanpakt. Ik ga zelf met de mensen het bos in en wijs ze een perceel aan waarze mogen zagen. Men moet dan wel zelf beschikken over minimaal een motorzaag en een aan- hangwagen. Er mag vanaf l januari tot 1 april in het bos worden gezaagd, maar uiteraard niet op zon- en feestdagen. De hoogtijdagen zijn de zaterdagen in janu ­ ari en februari. Het kan zijn dat er dan wel 200 of 300 mensen in het bos aan het werk zijn om hun eigen brandhout- voorraad weer aan te vullen. 2. Het meewerken aan het instandhouden van natuur-, landschaps- en cultuur- waarden van Twickel in brede zin. 3. Het bevorderen van een maatschappe- lijk draagvlak, dat de natuur-, land ­ schaps- en cultuur-waarden van Twickel tegen schadelijke invoeden kan bescher- men. Uw bestuur is van mening dat deze doel- stelling nog steeds juist en voldoende is. Tegelijk heeft zij het wenselijk gevonden om samen met de activiteitencommissie en webmaster na te denken of de juiste midde- len en activiteiten worden gebruikt om aan de doelstellingen te voldoen.ln verande- rende tijden past het vaak (maar niet altijd) mee te veranderen en te bezien welke ver- anderingen zinvol en passend zijn. Belang- rijke accentverleggingen e/o veranderingen behoren gecommuniceerd te worden tus- sen bestuur en haar leden. Op dit moment is de jaarlijkse ledenvergadering eigenlijk de enige goede gelegenheid hiervoor. Het bestuur is dan ook zeer verheugd met de De prijs per kubieke meter haardhout is afhankelijk van de kwaliteit van het hout en de hoeveelheid werk. Het varieert op dit moment van € 10,- tot niets. Men betaalt hoofdzakelijk met eigen arbeid. Immers het Twentse landschap is bezaaid met houtwallen en singels. Het afzetten van een hakhoutwal of het opruimen van eiken kronen op cultuurgrond is erg arbeidsin- tensief. Uiteraard wil iedereen het liefst mooi beukenhout, niet te dik en niet te dun, vlak aan de bosweg en een perceel zonder sloten. Dit is dan ook tegelijk het duurste hout. Een elzen hakhoutwal in een natweiland is minder favoriet. Ik probeer het altijd af te wisselen. Het ene jaar krijgt een klant mooi hout met weinig werk, maar dan het andere jaar ‘slecht’ hout met ook nog eens veel werk erbij. Het leuke van dit zogenaamde ‘brand- houtcircus’ is dat het mes aan twee kan- ten snijdt. Twickel komt op deze manier goedkoop van bomen en takhout af die opgeruimd moeten worden en de ‘brand- houtklant’ komt op een betaalbare manier aan een flinke portie brandhout . Het is ook een gezonde bezigheid mits men zich wel houdt aan de veiligeheidsvoorschrif- inzet van onze webmaster Theo van der Krogt om de website van de Vereniging uit te bouwen tot een belangrijk communica- tieplatform tussen bestuur en leden. Daarnaast zou het interessant zijn voor de Vereniging om op de hoogte te zijn van een eventuele bereidheid onder de leden om iets te doen voor de Vereniging e/o Twickel (“handen uit de mouwen”) of van een bereidheid om specifieke kwaliteiten (kennis, vaardigheid) ter beschikkingte stellen van de Vereniging e/o Twickel. Om adequaat te kun- nen reageren, zou het bestuur graag beschik ­ ken over uw emailadres. Dit kunt u zenden aan: secretaris@vriendenvantwickel.nl Het bestuur zal de tijd tot de jaarvergade ­ ring gebruiken om verder na te denken: wie zijn we, wat willen we, wat kunnen we en last but not least: hoe overleggen we goed met onze leden. Ik hoop velen op 20 februari a.s. te mogen begroeten. Met Vrienden groet, Albert Kienhuis, voorzitter De storm van 18 januari jl. zorgde voor veel brandhout! Op een mistige dag werd er gezaagd, gesjouwd en afgevoerd. ten rond het werken met de motorzaag. Tenslotte is het een authentieke manier om de lokale bevolking zich verbonden te laten voelen met Twickel. Immers elk kind dat met z’n vader of opa mee het bos in gaat om brandhout te hakken, vergeet dit nooit meer. Cert-Jan Roelofc