pagina 17 winter 2002

Erve Sint Anne of Tanneman. Foto: T.M. van der Heijden. Zeshonderd jaar zorg door Twickel (I) Vicarieen en gasthuizen Als men de boerderij Sint Anne of Tanneman, omgeven door eeuwenoude eiken, ziet liggen zou men nooit vermoeden dat zich op deze plek een bijzondere geschiedenis heeft afgespeeld. Deze boerderij aan de Oude Benteloseweg in Delden is zijn geschiedenis begonnen als een gasthuis, waar zieken en armen werden verpleegd. D e ‘zorgboerderij’ bestond dus al in de vijftiende eeuw. Bij een bouwkundig onderzoek van de Rijksdienst voor Monumenten- zorg (Tanneman is een Rijks- monument) werd geconstateerd. dat de kapconstructie van de boerderij stamt uit het begin van de zeventiende eeuw. In drie vervolgartikelen wordt uit- eengezet hoe gedurende zeshonderd jaar inkomsten, uit door de bewoners Twickel aan de kerk geschonken goe- deren werden aangewend om achter- eenvolgens via het Sint-Anne- gasthuis, het Sint Annefonds en ten- slotte via het Twickels Armen Fonds steun te geven aan zieken en behoefti- gen. Inleiding De geschiedenis van Delden en die van het Huis Twickel zijn nauw met elkaar verweven. In de vijftiende en zestiende eeuw schonken de bewo ­ ners van Twickel geld, landerijen of opbrengsten van landerijen aan de kerk in Delden en stichtten zo een aantal vicarieen. Een vicarie is een kerkelijke stichting, waarin opbreng ­ sten van een kapitaal of landerijen zijn ondergebracht. Met het geld van de vicarie werd in de kerk een altaar opgericht, gewijd aan een bepaalde beschermheilige. De zorg hiervoor was in handen van een vicaris (mede- priester), die ervoorzorgde dat aan de oprichters wekelijks een aantal bij ­ zondere Heilige Missen werden opgedragen. De priester werd betaald uit de fondsen van de vicarie en het