pagina 17 voorjaar 2009

.Ik Vrienden Twickel: ‘versta uw historie, bewaar uw glorie’. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan uw voorzitter of secretaris. In het afgelopen jaar heeft mevrouw Joan Vermeulen, hoofdredactrice van hetTwic- kelblad, te kennen gegeven te willen stop- pen met haar werkzaamheden. Onder lei- ding van mevrouw Vermeulen heeft de transformatie van het Twickelblad naar een full colour blad plaatsgevonden en de Ver- eniging is haar veel dank verschuldigd voor haar visie en inzet. Peri januari is als hoofdredacteur benoemd: de heer Martin Steenbeeke, die zijn journa- listieke sporen heeft verdiend in de wereld van kranten en radio. Het bestuur van de Vereniging is erg blij met zijn aantreden en wenst hem veel suc- ces bij zijn werkzaamheden voor het door u alien zo gewaardeerde Twickelblad. Maar blijkbaar is er ook een tendens om te zoeken naar zaken die hun waarde hebben behouden en die een zodanig substantieel karakter hebben dat ze meegenomen kun- nen worden naar de toekomst. Beste Vrienden, Ondanks de druk en last van de (fmancie- le) crisis zijn er toch ook nog positieve ge- luiden en is er hoop voor de toekomst. Dat die toekomst anders zal zijn is voor velen overduidelijk en wordt door velen zelfs noodzakelijk geacht gezien de te gra ­ te hoeveelheid “gebakken lucht” in het sys- teem die er hopelijk uit zal verdwijnen. In financieel barre tijden worden mensen voorzichtiger, beraden zich op hun leefstijl en ook op hun uitgavenpatroon. Vele verenigingen en organisaties zien hun ledental en ontvangen giften (goede doe- len) teruglopen. Uw bestuur is ervan overtuigd dat het land- goed Twickel zo’n waarde heeft en voelt zich zeer daarin gesteund door de flinke groei van het ledental van de Vereniging in het afgelopen jaar. Als de groei doorgaat Home Evenementen ieuws Projecten l Bestuur en Commissie Aanmeldinq Twickelblad Histone WT Evenementen Welkom en Lsrinq De doelstdling van de vereniging Het ontsoan van de vereniging Da varsngng vnendan van Twickel ward apgencht n 1972. Zij kwam voart mt de acliegroap ‘Speer Twicker dm nch n het zeitte jeer met sue CM heeft verzet tegen de aanteq van de provmoale wag Si fixers door het Landgoad Twickel Daardoor ontstond een breed gedragen maeubeief dat —n grote bqdrage heeft grtavid aan het De website van de vereniging is recent gemoderniseerd; www.vriendenvantwickel.nl. zal volgend jaar misschien de grens van 2000 leden worden bereikt. De grootte van de Vereniging heeft organisatorische en lo- gistieke consequenties. Uw bestuur hoopt een beroep te mogen doen op uw bereidheid zich in te zetten voor de Vereniging. Graag verwijs ik u naar de activiteitenka- lender van onze Vereniging. Naast de vas- te items zijn er weer interessante lezingen te verwachten die naar wij hopen op uw belangstelling mogen rekenen. Het zou plezierig zijn u op een of meerdere van deze activiteiten te mogen begroeten. Albert Kienhuis, voorzitter D Vrienden van Twickel