pagina 17 voorjaar 2006

tie vaak 00k emoties een rol in spelen. Toch hoop ik dat de tijd nu rijp is om hier tot een goed evenwicht te komen. Als particuliere stichting met het doel het in standhouden van het landgoed heeft Twickel een grotere speelruimte dan de Vereniging Natuurmonumenten tot haar beschikking heeft. Neem als voorbeeld de renderende hout- zagerij van het landgoed. Stel dat men vindt dat die meer zou moeten gaan op- brengen dan zou men over uitbreiding of vergroting kunnen denken. Daarin heeft de stichting een grotere economische vrijheid dan Natuurmonumenten; zou men ons te veel als een bedrijf gaan zien, dan zou dat risico geven als het gaat om de bereid- heid van het grote publiek ons te steunen. Ik maak nog maar heel kort deel uit van het bestuur, maar realiseer me nu al terdege dat Twickel een prachtig erfgoed van on- schatbare waarde is. Grond, geld, historie en bezittingen over het hele land ver- spreid… In 6dn woord uniek! Ik hoop dat er in de maatschappij altijd een draagvlak voor zal blijven bestaan en zal daar zeker mijn steentje aan bijdragen.” Joan Vermeulen Verbodsbordje Alles is relatief. Dat bewijst dit bordje aan de eikelschuur in het Kasteeipark we. Zou er in de tijd dat het werd opgehangen echt zoveei herrie en overlast zijn geweest? De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten Vereniging Natuurmonumenten is een on- afhankelijke vereniging die natuur, land- schap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst. Natuurmonumenten kan haarwerkdoen dankzij ruim 600 enthousiaste medewer- kers en zo 1.700 vrijwilligers. De vereni ­ ging krijgt steun van 913.000 leden. Zij beschermt en beheert bijna 95.000 hec ­ tare verdeeld over 370 natuurgebieden. Oprichting In 1905 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht door o.a. Jac P. Thijse en Eli Heijmans. Zij wilden hiermee voorkomen dat de gemeente Am ­ sterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaat. De eerste aankoop in 1906 was dan 00k het Naardermeer. Visie Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuur, het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens. Mensen kunnen van de natuur genieten en worden zich mede dankzij de inzet van Natuurmonu ­ menten bewust van de waarde die de na ­ tuur is. Natuurmonumenten is een onaf- hankelijke vereniging van zoveei mogelijk betrokken leden, die zich realiseert dat constructieve samenwerking nodig is om resultaat voor natuur en landschap te kun ­ nen behalen. Missie Natuurmonumenten stelt natuur, land ­ schap en daarmee samenhangende cul ­ tuurhistorie daadwerkelijk veilig door ge ­ bieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. In constructieve samen ­ werking met vele anderen werkt zij voor- durend aan uitbreiding van het bescherm- de areaal. Zij geeft een stem aan de waarde van natuur, landschap en daarmee samen ­ hangende cultuurhistorie en toont telkens aan dat natuur- en landschapsbescher- ming cruciaal is voor het leefbaar houden van Nederland. Zij biedt aan mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en land ­ schap en bouwt onvermoeibaar aan pu- blieke bewustwording en draagvlak. Met toestemming overgenomen van de website: www.natuurmonumenten.nl Jl, —v/ 1 Vv Natuurmonumenten ■ > Beschermt natuur in Nederland