Pagina 17 lente 2016

Agrariërs pro teren van

Pact van Twickel

Zonnepanelen op daken, herinrichting van erven,
bodemverbetering; er gebeurt van alles bij de agrarische
bedrijven. De bedrijvigheid vloeit voort uit het Pact van Twickel. 17 Na een afwachtend begin doet tweederde van de pachters
mee aan projecten die hun bedrijven duurzaam versterken.
“Ze hebben de smaak te pakken.”

 

auteur

Martin Steenbeeke

Landbouw

Het Pact van Twickel doet tot dusver van zich spreken door in het oog springende werkzaamheden als de aanleg van de Umfassungsweg, de opknapbeurt van het overpark en een betere inpassing van de rondweg. Maar ook op landbouwgebied gebeurt er veel. De agrariërs vervullen

op landgoed Twickel een belangrijke
rol als beheerder van het waardevolle cultuurlandschap. Maar door datzelfde kleinschalige landschap zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt en de bedrijfskosten hoger dan gemiddeld.

Met subsidies uit het Pact van Twickel krijgen de pachters de mogelijkheid de bedrijfsvoering te verbeteren. Er is een bedrag van ongeveer zes á

zeven ton beschikbaar voor duurzame investeringen. “Het bijzondere is
dat de pachters zelf de onderwerpen konden bepalen”, vertelt projectleider Saskia Croes. Uit alle suggesties zijn
er vijf thema’s gekozen: bodem &
water, asbest & energie, optimalisering gebruik agrarische percelen, erven & gebouwen en Beleef Twickel (verbreding bedrijvigheid). Van de 40 tot 45 actieve pachters hebben 35 zich aangemeld
om mee te doen aan één of meerdere deelprojecten. In totaal zijn er 100 aanvragen ingediend. “In het begin waren er best reserves”, legt Croes uit. “Voor de pachters was het wennen dat ze zelf de onderwerpen mochten bepalen. Maar met enkele enthousiaste pachters als voortrekkers in de verschillende werkgroepen is het gaan lopen. Nu hebben ze de smaak te pakken.”

Pachters betalen 60 % van de
kosten, de overige 40% is subsidie
uit het Pact van Twickel. Bij sommige projecten ligt die verhouding anders omdat er wordt aangehaakt bij
andere subsidieregelingen, zoals de provinciale subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. “Pachters denken natuurlijk al langer over verbetering
van de bedrijfsvoering maar de subsidie trekt velen over de streep. Zeker met een dalende melkprijs is zo’n financiële stimulans belangrijk”, zegt Saskia Croes. De verschillende projecten zijn

momenteel volop in uitvoering. Het project bodem & water trekt landelijk
de aandacht. “Het is vernieuwend.
Als eerste landgoed in Nederland bekijken wij de bodemvruchtbaarheid
en hydrologie in samenhang. Hier is
dat lastiger dan in een uitgestrekt agrarisch gebied omdat maatregelen direct invloed hebben op de natuur en de grond van de buurman.” Op de volgende pagina’s meer over dit project en de deelprojecten ‘optimalisatie percelen’ en ‘erven & gebouwen’.

 

Bodem en hydrologie worden in samenhang bekeken. (foto: Aquator)

Meer daken worden voorzien van zonnepanelen.