pagina 17 lente 2000

De intrede van de predikant Pastor Lange, 1964. Op de voorgrond van links naar rechts: Frau Lange, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer, I.A.M.C. zu Solms Sonnenwalde, de moeder van Alf ­ red Solms, en R. Fasbinder. Achter pastor B. Lange en een collega. Fotocollectie HuisarchiefTwickel. aflossingen nog een belangrijk deel uit van de inkomsten. De vooruitgang Andere kopers betaalden de koop- som ineens. Het hieruit verkregen kapitaal werd belegd op de beurs in Frankfurt. Zo spekte het ‘Wirt- schaftswunder’ ook de financiele middelen van het landgoed Lage. Voorzichtige investering in de verbetering van een eerste pand leverde hogere huurinkomsten op en met deze extra inkomsten werd een tweede pand aangepakt. Er werd begonnen met de verbetering van de vijfde woning aan de Eichenallee, daarna volgden de tweede woning, het Forsthaus en de molen, waama in het molenaarshuis een Teestube werd ingericht. Inmiddels is de watermolen in 1999 voor de tweede keer gerestaureerd. De werkzaamheden op het land ­ goed werden uitgevoerd door Her ­ mann Hermelinck, later bijgestaan door Bernhard Klifmann, Lukas Kiiper, Helmuth Spickmann en Heinrich Bos. Bernhard Klifmann kreeg de functie van voorman. Hij kwam in vaste dienst, terwijl de anderen op uurbasis werkten. Naast de bouwwerkzaamheden verzorgde deze ploeg ook het verde- re onderhoud van het landgoed, zoals het maaien van slootkanten en het zagen en uitslepen van hout uit het Lager bos. Binnenkort zullen we ook afscheid nemen van de twee laatste werknemers van de ploeg, Bernhard Klifmann en Lukas Kiiper. Kerk Tot 1978 hoorde bij het bezit van het landgoed Lage ook het patro- naatsrecht van de ‘Evangelisch- reformierte Kirche’. Dit kwam voort uit de stichting van de kerk in 1687 door de vrouwe van Twickel en Lage, Amadea Isabella van Raesfelt geboren Van Flodorff. De eigenaar van het landgoed benoemde de pre ­ dikant, betaalde diens traktement en onderhield op zijn kosten het kerk- gebouw en de pastorie. In 1954 onderhandelde barones Van Heeckeren met de Landeskir- chenrat in Aurich om tot een lasten- verlichting te komen. De afgevaar- digden hiervan kwamen daarvoor naar kasteel Twickel. Aanvankelijk verliepen de besprekingen nogal stroef, maar toen de 19e eeuwse voorraad cognac werd aangebroken lieten de afgevaardigen hun bezwa- ren varen. Zo werd van deze zijde een ruime aanvulling verkregen. Sinds de overdracht van het patro- naatsrecht in 1978 is de ondersteu- ning vanuit Twickel verlaagd, maar nog steeds verstrekt de Stichting Twickel een jaarlijkse subsidie. Discotheek Tenslotte vertelt graaf Alfred Solms over de gevolgen van de aan- koop van een pand in Nordhom. Voor de aankoop van dit pand, aan ­ vankelijk een kapperszaak, werd het landgoed Lage bezwaard met een hypotheek. Dit gebeurde om te voor- komen dat na het overlijden van de eigenaresse de opvolger zou worden aangeslagen voor de betaling van vermogensbelasting en successie- rechten. De kapper maakte plaats voor een verkoper van schoenen en deze maakte weer plaats voor een onder- nemer die het pand in gebruik nam als discotheek. Ook in dit stadium kwam era] snel een opvolger waarbij de zaak er niet beter op werd. Uitein- delijk kwam het tot een rechtszaak. De disco is sindsdien al lang weer verkocht. Maar het voorval is geschiedenis geworden, een van de vele vroegere gebeurtenissen, waar- over de oud rentmeester met veel humor kan verhalen. Aafke Brunt Noten: 1) Zie M. Hermanussen. Landgoed Lage. Duits bezit van Twickel Twickelblad 1996. no. 2, p. 6-9. 2) Hierdoor had het vroegere Lage het karakter van een typisch Volgens W. Friedrich, war ein typisches Ackerbiirgerdorf. DerGrafschafier, 1999. nrs. lOen 11, stonden er in Lage in de jaren dertig slechts zes bur- gerwoningen. huizen met aan de straatkant een gewone voor- deur. De rest van de bebouwing bestond uit boerderijen, waarvan de deelzijde op de straat uit kwam. In de jaren zestig waren er in Lage slechts vijf of zes ‘full-time boeren*. Veel andere bewoners klusten bij. Voor de pastorie van Lage, 1964: I.A.M.C. zu Solms Sonnenwalde, R. Fasbinder en A. zu Solms Sonnenwalde. Rechts de Armstrong Siddeley van Twickel, met chauffeur P. van den Berg achter het stuur. Fotocollectie HuisarchiefTwickel.