pagina 17 lente 1993

Korte berichten Twickel verwerft belangrijke enclave bij Dieren Nabij het Hof te Dieren eindigt de snelweg vanaf Arnhem op een T-kruising. Ooit was het de bedoeling deze snelweg door te trekken richting Zutphen. Hier- toe was in 1970 reeds een strook grond van ca. 18 ha. van Twickel gekocht. Gelukkig is dit plan van de baan en stelde Domeinen Twickel in de gelegenheid deze grond weer terug te kopen. De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en de strook is weer een geheel geworden met het landgoed Hof te Dieren (zie kaartjes). Erven 1 Hoeve bij de Moestuin 2 Noordingsbouwing 3 Kistenbouwing 4 Weiwachtersplaats 5 Kockinsbouwing 6 Dollemansstede 7 Waardmansplaats 8 Cabenter Folklore Breeduit De folkloristische dansgroep ’’Midden Twenthe” en haar kinderdansgroep ”De Rappe Klompkes” vieren dit jaar hun resp. 45- en 20-jarig bestaan. De doelstelling van de groepen is het instandhouden en uitdragen van de Twentse volkscultuur, zowel re- gionaal als internationaal, door middel van het ver- zorgen van optredens met dans, klederdrachten, zang en presentatie in het Twents dialect, oude gebruiken, ambachten e.d. Het motto ’’Folklore Breeduit” is gekozen om dit jaar aan al deze verschillende onderdelen breeduit aandacht te schenken. In verband hiermee zijn er elke maand extra activi- teiten. De maand januari begon met een feestelijke jubi- leumreceptie. In februrari was de dansgroep ”Het Hoge Land” uit Uithuizen te gast in de Schaapskooi en verzorgden beide groepen optredens voor het publiek. 13 en 14 maart: Folkloreweekend m.m.v. kindergroep ’’Die Spele- wei” uit Belgie. 4 april: Palmpaasoptocht m.m.v. kinderdansgroep ”De Drejtollekes” uit Rekken ’’Amicitia” en ’’Drum- fanfare”. 2-7 mei: Deelname aan een internationaal Folkloristisch Festi ­ val in Graz-Oostenrijk. 12 en 13 juni: Internationaal Folkloristisch Festival m.m.v. diverse groepen uit binnen- en buitenland; omgeving Schaapskooi. 3 juli: Rommelmarkt bij de Schaapskooi. 15 en 29 juli: Twentse avonden in de Schaapskooi. Aanvang 20.00 uur. 8 augustus: Oogstfeest, Bornsestraat nabij ’t Hoogspel. 12 en 26 augustus: Twentse avonden in de Schaapskooi. Aanvang 20.00 uur. 18 September: Oudhollandse spelmiddag met diverse kindergroe- pen. 24 oktober: Herfstwandeltocht met oude ambachten. 11 november: Kledingshow. 19 december: Midwinterhoorntocht. De Folkloristische dansgroep ’’Midden Twenthe” wil zich d.m.v. al deze activiteiten ’’Breeduit” aan het publiek presenteren om zodoende de Twentse volks ­ cultuur uit te dragen en in stand te houden. Hengelo maakt monumentenlijst De gemeente Hengelo heeft een lijst opgesteld van ge- meentelijke monumenten. Hierop staan 9 Twickel- panden, een 3-tal zandstenen jachtpalen en de huisplaats van de voormalige havezathe Oldemolen. De meeste panden liggen in Beckum en Oele. Het valt op dat in Woolde tussen Hengelo en de snelweg wei- nig panden zijn aangewezen. De stichting ziet plaat- sing op de monumentenlijst als blijk van waardering en als een aanmoediging om deze karakteristieke be- bouwing voor de toekomst te behouden. Drost van Twente terug bij Twickel Sinds 2 februari 1993 is het vanouds vermaarde restaurant de Drost van Twente weer volledig Twi ­ ckel bezit. Dit betekent dat de oorspronkelijke situa- tie zoals die tot 1975 heeft bestaan, hersteld is. In de tussenliggende periode was het restaurant via een erf- pachtovereenkomst onder andere in handen van de heer Van Loenen en sinds 1985 van de heer Hoogstraate. De exploitatie van het restaurant met hotelacommo- datie is sinds 1985 toevertrouwd aan de familie Olde Olthof. Deze familie huurt de Drost nu van de Stich ­ ting Twickel, zodat er uiteindelijk niets veranderd is. Hopelijk zal het bedrijf een goede toekomst tegemoet gaan.