pagina 17 lente 1991 tijdschrift

Boeiende discussie op Twickel over brandende kwestie Symposium over duurzaam samengaan van landbouw, natuur en milieu ”Als de Van Wassenaers ons hier zo zouden horen, hadden ze ons vast het kasteel uitgegooid”, verklaarde voorzitter jhr. mr. Geert Frans Boreel van de Stichting Twickel met een kwinkslag in zijn openingswoord van het symposium Duurzaam samengaan van landbouw, natuur en milieu. Op 22 mei waren talloze prominenten van landbouw, natuurbescherming en openbaar be- stuur naar Twickel getogen om brandende kwesties te bespreken aan de hand van een manifest over dit onder- werp, dat vorig jaar werd aangeboden aan staatssecre- taris Gabor (Natuurbeheer). Jan Bengevoord De ondertekenaars van dit manifest, van wie velen op het symposium aanwezig, vinden dat de overheid haast moet maken met de realisering van een ’schone landbouw’ en meer natuur in Nederland. Vooral de financiele haalbaar- heid staat daarbij ter discussie, maar Twickel-voorzitter Boreel had ook andere twijfels. Zo vond hij de rol van par- ticulieren bij de realisering van meer natuur onderbelicht en constateerde hij een discrepantie tussen theorie en praktijk. Over de noodzaak tot veranderingen bestond grote over- eenstemming. ’’Niemand kan ontkennen dat het land- bouwbeleid vastgelopen is. De oplossing van het mest- probleem zit muurvast. Als je de rundveestapel met 15 pro- cent vermindert en 8 miljoen ton mest verwerkt in mestfa- brieken bestaat er nog een groot mestoverschot. In 1970 werd het mestprobleem al onderkend. 20 jaar lang schui- ven we het probleem nu al voor ons uit en we doen nu het- zelfde weer. De varkensstapel neemt al weer gewoon toe, terwijl de drinkwatervoorziening ernstig in gevaar komt. We moeten de problemen zo snel mogelijk oplossen. An ­ ders maken we het boeren in Nederland voor ons na- geslacht onmogelijk”, constateert manifest-ondertekenaar dr. Sicco Mansholt. Durf De oud EG-landbouwcommissaris hekelde het huidige landbouwbeleid. ”We zitten niet te wachten op nog meer studies en dikke nota’s. We weten wat er moet gebeuren, maar de politiek moet nu de durf hebben over problemen op korte termijn heen te stappen om de landbouw op lan- gere termijn veilig te stellen. Die durf ontbreekt”. De woorden van Mansholt – in de jaren ’50 en ’60 grond- legger van het huidige EG-landsbeleid gericht op grote landbouwbedrijven – waren gericht tot een rijk gescha- keerd gezelschap van vooraanstaande politici, wetenschap- / pers en bestuurders die in Twickel van gedachten wisselden over de relatie van landbouw, natuur en milieu. Aanleiding vormde een manifest over dit onderwerp dat vorig jaar werd ondertekend door onder meer Mansholt, de ex- ministers Nijpels en Winsemius, Rabobank-topman Wijf- fels, oud-hoogleraar Zonneveld uit Enschede, directeur De Veer van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), GATT-onderhandelaar A. de Zeeuw en zijn tweelingbroer, de oud KVP-voorzitter D. de Zeeuw. Schoon De ondertekenaars gingen, geinspireerd door het groene uitzicht op het kasteeltuin, frontaal in de aanval. De plan- nen voorzien ondermeer in verdubbeling van het natuur- areaal in Nederland binnen tien jaar – van 200.000 hectare nu naar 400.000 ten koste van landbouwgrond – en een ’schone’ landbouw voor het jaar 2000. Uitgangspunt zijn becijferingen van het LEI, met als uit- komst dat in Nederland een overschot van 475.000 hectare landbouwgrond ontstaat door produktievermindering en boeren die stoppen. Eien milieuvriendelijke landbouw moet worden bereikt door een stelsel van heffingen op milieube- lastende activiteiten, terwijl boeren die omschakelen op Ook op het landgoed Twickel wordt nagedacht over de wijze waarop landbouw en natuur naast elkaar kunnen bestaan.