pagina 16 winter 2011

Eschmolen he eft wind in de zeilen Het plan om de Eschmolen in Delden te herbouwen, krijgt i/eel bijval. Al honderd mensen hebben zich opgegeven als ‘vriend’ van de molen en ook belangrijke partners als de gemeente en Stichting Twickel staan achter het initiatief. Vertegenwoordigers van de Stichting Twickel, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaat- schappij, de gemeente Hof van Twente, de Rabobank, de WV Hof van Twente en culturele instellingen zijn eind September in Hoogspel op de hoogte gesteld van het Plan van Aanpak voor de herbouw van de Eschmolen. Lideke van Driel sprak na- mens de KNHM haar waardering uit over de samenwerking tussen de betrokken par- tijen bij het opstellen van het plan. Derk Rouwhorst, initiatiefnemer voor de her ­ bouw en voorzitter van de Stichting Esch ­ molen Delden, beschreef de geschiedenis van de achtkantige grondzeiler vanaf ca. 1500. De Eschmolen was e6n van de mooi- ste en oudste industriele gebouwen van Delden en Twickel. Door de komst van elektrische energie raakte de molen in 1914 buiten gebruik. Daarna raakte de molen in verval en in 1959 vloog zij in brand. Menig Deldenaar was hiervan getuige en denkt er met verdriet aan terug. De eerste drie exemplaren van het Plan van Aanpak werden uitgereikt aan de toe- komstige bewoner van kasteel Twickel Roderik zu Castell-Riidenhausen, rentmees- ter Albert Schimmelpenninck van Stichting Twickel en wethouder Jos Sijbom van Hof van Twente. Rentmeester Schimmelpenninck sprak zijn waardering uit voor het initiatief en erkende dat de Eschmolen destijds door Twickel niet is onderhouden. Twickel voelt zich dan ook verantwoordelijk om aan de herbouw mee te werken. De grond wordt door Stichting Twickel voor een sym- bolisch bedrag in erfpacht gegeven aan Stichting Eschmolen. Wethouder Sijbom noemt de herbouw een inspirerend initia ­ tief en beschouwt de molen als industrieel erfgoed, waar we zuinig op hadden moeten zijn. De gemeente staat dan ook welwillend tegenover dit project, speciaal omdat er ook aandacht zal worden besteed aan educatie en duurzaamheid. Bij de molen moet wind- en zonne-energie worden opgewekt. De nieuwe windmolen gaat met behulp van vrijwilligers weer graan malen en daar- mee wordt het oude ambacht van wind- molenaar nieuw leven inblazen. Daarnaast biedt de molen ruimte voor een permanen- te expositie over duurzame energie, ver- gaderingen, presentaties, educatieve acti- viteiten enz. Scholen en bedrijven kunnen er excursies organiseren. De molen, die in principe elk weekend wordt opengesteld voor publiek, biedt wandelaars en fietsers een aangename plek om te pauzeren. Daarmee krijgt ook het toerisme een impuls. Er wordt uitgegaan van 3.000 bezoekers per jaar. De herbouw van de molen maakt het landschap van de Deldeneresch weer compleet. Het oorspronkelijke silhouetvan Delden met de watertoren, twee kerken en molen zal worden hersteld. Komend van- uit diverse richtingen zal de molen als een trotse pauw op een hoge plek in het land ­ schap te zien zijn. De combinatie van historic, cultuur, educatie, recreatie en duurzaamheid maakt dit project bijzonder. De totale investeringskosten bedragen 1,6 miljoen euro. Dit is alleen haalbaar met de hulp van betrokken instanties, bedrijven, stichtingen en particulieren. Er is een slui- tende exploitatiebegroting die voorziet in inkomsten via onder meer sponsoring, jaarlijks bijdrages van vrienden, verhuur van ruimtes en inkomsten uit de erfpacht van een molenaarswoning. Tijdens twee informatieavonden in oktober gaven al 100 belangstellenden zich op als ‘vriend’ van de Eschmolen. De meeste donateurs heb ­ ben nostalgische herinneringen aan de Eschmolen. “Het is een aanwinst voor Delden”, viel te beluisteren. De vrienden zijn bereid jaarlijks minimaal 10 euro te doneren. Daarvoor wordt men op de hoog ­ te gehouden van de vorderingen en uitge- nodigd voor ‘vriendendagen’. Hoe meer vrienden zich melden, hoe meer succes wordt verwacht bij het werven van fondsen en subsidies. Informatie en opgave via de website www.eschmolendelden.nl of op adres Noorderhagen 56, 7491 AS Delden. Zicht vanaf de Deldeneresch met ingemonteerd de Eschmolen.