pagina 16 winter 1996

I »fST3 fTiTiTi I M fiT» Het orgel in de oude Blasiuskerk In 1997 is het 150 jaar geleden dat de Deventer orgel- maker Carl Friedrich August Naber een orgel maakte voor de hervormde kerk in Delden. De eigenaar van Twickel, J.D.C. van Heeckeren van Wassenaer, zorgde voor de financiering. Zo kon het een schitterend instrument wor- den. De bouwer C.F.A. Naber werd geboren in 1797. Naar aanleiding van deze jubilea verscheen dit najaar een bronnenstudie van M. ten Thije en A. Jansen onder de titel Orgelgeschiedenis van de oude Blasiuskerk te Delden vanafde zestiende eeuw tot heden. De vroegste stukken over een Deldens orgel dateren uit 1559 en 1573. Over de jaren daarna zijn veel gegevens bewaard gebleven in het huisarchief Twickel. De bewoners van Twickel traden op als kerkmeester, vanaf 1823 als kerkvoogd. In deze functies hielden zij toe- zicht op de administratie, waardoor op Twickel een omvangrijk kerkarchief ontstond. Uit de hier bewaarde rekeningen, contracten, tekeningen en foto werd onder meer informatie geput over het 17e eeuwse orgel, dat door de auteurs wordt toegeschreven aan Arnold Bader. Uiteraard wordt uitvoerig aandacht besteed aan het 19e eeuwse orgel en de bouwer C.F.A. Naber en zijn familie. Het boekje besluit met een overzicht van de dispositie en een lijst van organisten en orgeltrappers. Het rijk gei boekje is uitgegeven door de Stichting Drents-Overijsselse Kerken in Delden. Belangstellenden kunnen het hier bestellen door overma ­ king van f 12,50 (inch verzendkosten) op postgiro 22.51.414 onder vermelding van “orgel oude Blasius Delden”. A.B. Het in 1847 door C.F.A. Naber gebouwde orgel in de hervormde kerk in Delden. Foto: G. van Zeben. Slotpublikatie over de Nettelhorst H.J. Hiddink auteur van verschillende publikaties over het huis Nettelhorst heeft zijn onderzoek (voorlopig) afge- sloten. Zijn laatste bevindingen heeft hij verwerkt in een uitgave onder de titel De Nettelhorst tussen 1834 en 1875. De laatste loodjes…. Een nieuwbegin…? De bestudering van plattegronden van het huis en kaar- ten van de omgeving leverde veel nieuwe informatie op over de laatste fase voor de afbraak in 1875. Rekeningen en brieven verschaften aanvullende gegevens over het beheer van het landgoed. Het boekje wil tevens een aanzet geven tot bezinning over mogelijkheden voor de toekomst. Vrienden van Twickel kunnen het boekje tegen kost- prijs (/ 20,00 inch porto) bestellen door een briefje te stu- ren aan het secretariaat van de Stichting Twickel, Postbus 2,7490 AA Delden. Portretten Jacob van Wassenaer Obdam Portret van de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam. Copie van een door Hanneman geschilderd origineel Foto: Iconografisch Bureau, Den Haag. In het Jaarboek Twente 1997 verscheen een bijdrage van H.J.S. Taylor over ‘Adriaen Hanneman en zijn 17e- eeuwse portretten in Twente’. Adriaan Hanneman (1604 – 1671) een van de grootste portretschilders van de Gouden Eeuw maakte waarschijnlijk twee schilderijen van de lui ­ tenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam. Een van deze portretten is op Twickel bewaard gebleven. Bovendien hangt hier nog een tweede portret, waarvan Taylor veronderstelt dat het gemaakt is naar een door Hanneman vervaardigd en inmiddels verdwenen origi ­ neel. Het artikel gaat ook in op naar voorbeeld van Hanneman’s schilderij gemaakte gravures, waarvan ver ­ schillende versies het licht zagen.