pagina 16 winter 1994

Het jagershuis Casa Nova, circa 1880. Op de voorgrond zit de toenmalige jachtopzichter met zijn gezin. vielener42konijnenen 228hazen, terwijlerin 1907 1049 konijnen werden geschoten en 404 hazen. De gastheren schonken veel wild weg. De Twickelse timmerlieden maakten kistjes, waarin het wild per post naar alle delen van het land verzonden werd. Hans Een bijzondere verschijning in het vroegere jachtleven was de oehoe Hans. Toen de hoofdjachtopzichter Michel in 1895 het jagershuis Casa Nova betrok was Hans daar reeds aanwezig. Hij werd als lokvogel ingezet bij de bestrijding van roofvogels. De vogel werd voor een schuil- plaats op een paal gezet, waarop hij door andere vogels werd aangevallen. Vooral eksters en kraaien die de een- denstand bedreigden en anders moeilijk te verschalken waren, kwamen op deze manier te voorschijn. Vanuit zijn schuilplaats schoot de jager op de met grote vaart op de oehoe afkomende vogels. Gebeurde dit in gezelschap van Michel, dan waarschuwde deze steevast ,,150 mark wenn Sie den Oehoe schiessen”. Het is steeds goed gegaan, alleen de aanvallers werden geraakt. Hans is na meer dan 22 jaar trouwe dienst aan ouderdom bezwe- ken. Hij werd opgezet en tentoongesteld in Museum Natura Docet. Literatuur en bronnen: Brunt, C., „De kooi en Kooidijk van Twickel”, Twickel bulletin, (1989), okt., p. 30-35. Brunt, C., „De jacht op het landgoed Twickel", ’t Inschrien, XXII (1990), no. 1, p. 3-5. Coeverden, F.W.W.H. van, Schetsen uit Twenthe’s ver- leden. Het heele jaar rond op een groot landgoed, (Enschede), 1934, p. 164-166. Haverkate, H., „Het Michelslaantje", Twickel bulletin, (1979), no. 8, p. 2-6. Jansen, M.E.G.B., „Twickel te Ambt Delden”, Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buiten- plaatsen, 2 din. Zeist, 1988. Kleerebezem, H.A., „Het jachtgebied rond huize Twickel", Verslagen en mededelingen Overijsselsch Regt en Geschiedenis, (1975), p. 135-162. Michel, H.W., Herinneringen aan Twente, Lochem, 1967. Pelzers, E., „De betekenis van oude particuliere jacht- statistieken ”, Huid en haar, VI, no. 4, p. 124-128. Wonink, H., „Twickel heeft een keukenjacht” in: Twickel zijn heren en vrouwen, zijn have en goed, (Hengelo), 1986, p. 103-106. Informatie verstrekt door P.H. Schneider te Ulvenhout. Huisarchief Twickel, inv.nrs. 3158-3248.