pagina 16 winter 1992

Korte berichten Recreatie- en natuurontwikkelingsgebied ’t Hambroek te Borculo Provincie wijst bouwplan Wevers af De provincie Overijssel heeft de gemeente Hengelo laten weten niet in te stemmen met de vestiging van een stoeterij met dienstwoning aan de Wolfkaterweg tussen Beckum en Bentelo. De provincie meent dat het bestemmingsplan niet kan worden ’’opgerekt” om de nieuwe vestiging van be- drijven en woningen in het buitengebied mogelijk te maken. Een standpunt dat door Twickel toegejuicht wordt. Goede voortgang bouw werkplaatsen De nieuwe werkplaatsen aan de Twickelerlaan staan overeind. Als alles volgens plan verloopt is voor de winter het dak dicht en kunnen ze na de winter in ge- bruik worden genomen. De familie Holterman be- woont sinds deze zomer de vroegere landbouwschuur naast de werkplaatsen. Uiterlijk is aan deze schuur zo weinig mogelijk gewijzigd. Inmiddels is de verbouwing van de vroegere kasteel- boerderij tot stichtingskantoor van start gegaan. In de afgelopen zomer sloten de gemeente Borculo, Twickel en een ontgrondingsbedrijf een belangrijke overeenkomst inzake ’t Hambroek. Dit is een zand- winningsproject dat in de komende 20 jaar zal wor ­ den afgewerkt tot een plas met aan de westzijde recreatieve voorzieningen en aan de oostzijde natuur- ontwikkeling. Aan de zijde van Borculo is een terrein beschikbaar voor de bouw van vakantiewoningen. Twickel is als grondeigenaar betrokken bij deze ont- wikkelingen. Houthandel en zagerij Twickel krijgt nieuwe loods Om aan de groeiende vraag naar kwaliteitshout te voldoen is er behoefte aan een moderne houtopslag- loods. Deze wordt gebouwd op de plaats van een sterk verouderde loods. Het geheel krijgt een typische Twickelstijl; het ontwerp doet denken aan de ”Paar- denschuur” aan de Twickelerlaan. Nieuwe bordjes geven meer duidelijkheid Op vele plaatsen kon men op Twickel de bekende bordjes ’’Verboden toegang, art. 461 WvS” tegenko- men. In overleg met het Ministerie van LNV is beslo- ten deze onvriendelijke bordjes te vervangen door bordjes waarop een verklaring te vinden is voor het feit dat men niet verder mag. De nieuwe bordjes ken- nen teksten als ’’doodlopende weg”, ”erf”, ”na- tuurgebied” of ’’rustgebied” uiteraard wel met de onvermijdelijke toevoeging van ’’verboden toe- gang”. ANWB-landgoedkampen doen nuttig werk In de afgelopen zomer heeft de ANWB zowel op Twickel als in Dieren een landgoedkamp georgani- seerd. Voor Dieren was dit de eerste keer. Hier werd de oude ijskelder opgeknapt en geschikt gemaakt voor vleermuizen. Elders op het landgoed is een stuk heide geplagd; de afkomende plaggen zijn bij de ijs ­ kelder gebruikt. Zo werd ”werk met werk” gemaakt. Geen uitbreiding industrie Stad Delden Delden kent twee industrieterreinen: het Schneiders- bos (langs het kanaal) en het gebied waar de chemi- sche fabriek Servo gevestigd is. Er zijn de laatste tijd signalen dat men deze terreinen wil uitbreiden; dit zou in beide gevallen ten koste van het landgoed Twickel kunnen gaan. De statuten van de stichting geven aan dat het land ­ goed als geheel in stand moet blijven. Dit betekent dat Twickel niet kan meewerken aan dergelijke ont- wikkelingen. Overigens is het provinciate beleid erop gericht verdere uitbreiding van industrieterreinen vooral bij de Twentse steden te localiseren. Op de streekplankaart wordt uitbreiding van de Deldense industrieterreinen richting Twickel uitgesloten.