pagina 16 voorjaar 2007

Dominee Sambe terug in zijn kerk Zondagmiddag 10 december 2006 was de Nederlands Hervormde Blasiuskerk in Delden het decor tijdens de presentatie van het boek ‘J.W. Samberg, Fenomeen’, met de goed gekozen subtitel ‘Het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente (1890-1976)’, geschreven door ds. A. Bekkenkamp uit Haaksbergen. Mevrouw N.A. van den Nieuwboer-Langen- kamp, voorzitter Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland, overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan de heer j.W. Samberg, kleinzoon van de broer van ds. dr. J.W. Samberg. Daarna liet de heer D. Rouwhorst, wiens moeder tot in de jaren zestig het huishou- den bij de familie Samberg verzorgde, een geluidsfragment uit 1975 horen met daarop de stem van ds. Samberg. Dit fragment was opgenomen in het kasteel tijdens de af- scheidsdienst van de barones, voordat zij werd bijgezet in de grafkelder. Het was een ontroerende afsluiting van een bijzondere middag. Even was dominee Sam ­ berg terug in ‘zijn’ kerk, de oude Blasius. Derde biografie Het moest ervan komen, een derde en volledige biografie over de levenswandel van dominee J.W. Samberg, afgezet tegen het wereldgebeuren. Bekkenkamp kon bij zijn onderzoek 00k putten uit de biogra- fieen, die eerder waren opgetekend door Herman Haverkate sr. (‘De dominee en Twickel’, 1978) en Helmig Kleerebezem (‘Ds. Dr. J. W. Samberg: vijftig jaar verbon- den met Twickel’, 2001). Bekkenkamp schrijft in zijn verantwoor- ding in het eerste hoofdstuk ‘Aanloop’: “Dit levensverhaal heeft geen wetenschap- pelijke pretenties; het is een boek om te lezen, geen naslagwerk. Maarer is wel alle moeite gedaan om de feiten zo nauwkeu- rig mogelijk weer te geven”. In de hoofdstukken Winterswijk, Lutten en Leiden, Oijen, Smirna, Delden, Vrijmoedig- Veelkleurig-Pluriform, Twickel, Twente, Ar- chivaris en Uitloop volgen we het vlot ge ­ schreven levensverhaal van J.W. Samberg. Zeer aantrekkelijk en verrassend zijn de bijschriften bij elk hoofdstuk. Deze bij – schriften geven een extra dimensie aan de Het overhandigen van de biografie door mevrouw N. A. van den Nieuwboer-Langenkamp aan de heer J.W. Samberg (kleinzoon van de broer van dominee Samberg). Het cilinderbureau van dominee Samberg in de Rentmeesterij/Twickelarchief aan de Hengelose- straat in Delden. Opname uit 7976. biografie. Bekkenkamp kon daarbij putten uit de vele geschriften en aantekeningen die Samberg heeft nagelaten. In het bijzon- der heeft de schrijver op een genuanceerde manier gebruik weten te maken van het geschrift ‘Van Stuw tot Waskom’, geschre ­ ven in de periode toen Samberg archivaris was van Twickel. Zij die de dominee goed hebben gekend herkennen zijn weg ‘Van Stuw tot Waskom’. De ‘stuw’ in de beek waar de kleine Jan Willem speelde en later als student filosofeerde over het mysterie van leven en dood. In zijn studietijd te Wei ­ mar bezocht Jan Willem natuurlijk 00k het huis van de beroemde Johann Wolfgang von Goethe. Hierover schrijft hij: “Wat mij het meest trof was de slaapkamer. Een bed, een stoel en een tafeltje en daarop een waskom”. Dat beeld, het waskommetje, vergezelde hem zijn hele leven. Samberg: “De grootste Europese geest had dus ge- noeg aan een klein waskommetje”. Naar Delden In 1928 kwam Jan Willem Samberg als vrij- zinnig predikant vanuit Oyen naar Delden en betrok met zijn gezin de pastorie aan de Spoorstraat. Hij hechtte zich met hart en ziel aan Delden en had een goede relatie met de bewoners van Twickel. Toen hij in 1955 met emeritaat ging, benoemde de ba ­ rones hem dan 00k direct tot archivaris van Twickel, waar hij zich helemaal op de histo ­ ric stortte. Zijn biografie typeert hem niet alleen als onderwijzer en theologisch geleerde, maar eigenlijk nog meer als een cultuurfilosoof en historicus. In 1965 verwoordde Jan Willem het zeer treffend in een brief naar aanleiding van zijn 75 e verjaardag: “Ik mocht mij laven aan het