pagina 16 najaar 2006

Zorgboerderij erve Croot Robert Schurink in het aardperenveld. In het voorjaar van 2000 werd op het landgoed Twickel de eerste zorgboerderij in gebruik genomen. Stichting Twickel stelde deze boerderij ter beschikking aan Stichting Philadelphia Salland-Twente waaronder de zorgboerderij valt. Erve Croot Buren aan de Burenweg in Ambt Delden is een klein agrarisch bedrijf waar clienten met een verstandelijke of psy- chische beperking een zinvolle dagbeste- ding vinden. Het is een agrarisch werkerva- ring en of belevingsproject. Veel werk wordt nog steeds met de hand gedaan. De clien ­ ten helpen bij de verzorging van het vee, werken in de (moes)tuin, op het akkerland, op het erf en in de weiden. De boerderij straalt de rust en kleinschaligheid uit van een bedrijf uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Werk en dagbesteding Philadelphia heeft als uitgangspunt dat ie- der mens een uniek en waardevol persoon is. Het gaat erom iedereen de kans te geven zich zo breed mogelijk te ontplooien. Elke individuele mens met een beperking krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Inmid- dels heeft Stichting Philadelphia zo 650 kleinschalige locaties in heel Nederland, van waaruit zorg wordt verleend, aan ruim 7.700 mensen. Daarnaast biedt Phila ­ delphia dagbestedingsprojecten aan, die gericht zijn op de behoeften van de clien ­ ten. Van betaald werk tot belevingsgerichte dagbesteding. Dagactiviteitencentru m Erve Croot Buren is een zogenaamd dagactiviteitencentrum, geen woonloca- tie. De client-medewerkers overnachten dus niet op de boerderij. Ze wonen of thuis of zelfstandig, in een zorginstel- ling dan wel een gezinsvervangend te- huis. Sommigen worden gebracht, ande- ren komen op eigen gelegenheid naar de boerderij. Er wordt in principe van ’s ochtends half negen tot’s middags half vier gewerkt. De dagindeling is uiterst gestructureerd met werkblokken van maximaal anderhalf uur met een ruime middagpauze. Middel Robert Schurink is de beheerder-coordina- tor van Erve Groot Buren. Schurink, die zelf een agrarische achtergrond heeft, woont permanent op Groot Buren. Hij legt uit dat er werk en dagbesteding in alle soorten en maten bestaat. Daarom onderscheidt men in de zorgboerderijen verschillende typen. Heb je bijvoorbeeld een zorgboerderij van het type 1, dan betekent dat men daar een training kan volgen om actief te worden op de arbeidsmarkt. Bij een zorgboerderij van het type 6 daarentegen ligt de nadruk niet op werk. De dagbesteding is daar gericht op de beleving van de clienten. Het omgaan met en knuffelen van dieren, spel en snoe- zelen nemen een belangrijke plaats in. Erve Croot Buren hoort volgens Schurink tot type 4 of 5: “Er wordt hier serieus werk verzet. De boerderij is een middel om de mensen werk aan te bieden. Omdat het een ouderwets bedrijf is dat de sfeer van de 50- er jaren ademt, kan er voldoende werk aan- geboden worden aan de circa dertien client- medewerkers. Dat loopt uiteen van koeien melken, stallen uitmesten, varkens en ko- nijnen voeren tot aardappels steken. “Van- wege de veiligheid werken onze client-me ­ dewerkers overigens uitsluitend met hand gereedschap. Wij hebben het bedrijf wel wat aangepast. Zo zijn de loopstallen verwij- derd. We houden de dieren op stro net als in jaren vijftig. We moeten overigens wel aan alle eisen voldoen. Verder hebben we op de deel van de boerderij een toiletgroep, een kantine en een lokaal gerealiseerd,” zo licht Schurink toe. Verkoop eieren en aardappelen Door de aanleg van de snelweg en de reten- tievijver was de perceelgrootte van erve Croot Buren al flink geslonken. Momenteel heeft Schurink 2.7 hectare ter beschikking. “Wij hebben wat weilandjes en verder wat akkerbouw. Zo verbouwen we voederbieten en aardperen voor het vee. De geprodu- ceerde melk is voor eigen gebruik en voor Los Hoes op het erve Croot Buren, 2e kwart zoe eeuw. Collectie familie Ter Braak.