pagina 16 lente 1995

mee te betalen, omdat waterschap Regge en Dinkel onmo- gelijk een dergelijk hoog bedrag op tafel kan leggen. Tenzij de rekening wordt gepresenteerd aan alle Twentse burgers middels enorme verhogingen van de waterschaps- lasten. „We zien de vervuiling van de beekbodems in Twente vooral ontstaan in de industriele centra, waar in het verle- den zonder waterzuivering afval in beken werd afgevoerd. We hebben hier te maken met een enorme historische erfe- nis”, aldus hoofd oppervlaktewaterbeheer Wim Bots van waterschap Regge en Dinkel. Het schoonmaken van de beekbodems bij Hengelo moet snel gebeuren omdat anders opnieuw kwik en andere giftige stoffen door de stroming naar andere beken wordt meegevoerd. Delen van de beekbodem van Regge en Bomsebeek zijn in de afgelo- pen jaren al schoongemaakt en dreigen nu opnieuw met een cocktail van giftige stoffen te worden gedekt. Kwik Hoofdoorzaak van de zeer ernstige vervuiling in het gebied rond Hengelo zijn de zeer hoge concentraties kwik. Aangenomen wordt dat het kwik in het verleden op het oppervlaktewater is geloosd door AKZO in Hengelo. Dit bedrijf is inmiddels door de landsadvocaat aansprakelijk gesteld voor de kosten. Het waterschap wil over de ver- haalstransactie geen oordeel vellen. Het zal waarschijnlijk een gecompliceerde zaak worden, omdat een deel van het slib later op de oevers is gegooid. „Ook deze oevers moe- ten worden gesaneerd”, aldus Bots. Ook het Twentekanaal bij Hengelo is volgens Rijkswaterstaat ernstig vervuild met kwik. Hier moet echter nog een saneringsonderzoek worden uitgevoerd. De kwikverontreiniging levert geen direct gevaar voor mensen op. Tenzij iemand een hap slib naar binnen werkt of sportvissers vaak vis uit deze beken consumeren. „Wel is het effect zichtbaar op het leven in het water. We vinden in het gebied bijvoorbeeld misvormde muggelarven”, ver- klaart Bots. Dit verschijnsel van muggelarven met „sche- ve bekjes” is ook op andere zeer vervuilde plaatsen in Nederland waargenomen. De meeste beekbodems in Twente zijn pas in de afgelo- pen jaren aan een groot eerste onderzoek onderworpen. „We zijn pas sinds kort met het onderzoek begonnen. Enkele jaren geleden had nog niemand van verontreinigde beekbodems gehoord”, verklaart Bots het nog lang niet volledige onderzoek. Aandacht vragen behalve de vijf kwik-beken bij Hengelo ook die beken waar het water ­ schap in de komende jaren werkzaamheden moet uitvoe- ren. Bij die werkzaamheden moet direct een oplossing voor het vervuilde slib worden gevonden. Opslaglocaties „Voor wat betreft de matig verontreinigde beekbodems geven we prioriteit aan de schoonmaak van beekbodems waar we werkzaamheden uitvoeren. Daarbij moeten we voor het zwaar en matig verontreinigde slib tijdelijk opslaglocaties zoeken. Daar zijn we volop mee bezig, omdat een definitieve opbergplaats in het Ketelmeer niet eerder dan in 1997 beschikbaar zal zijn”, aldus Bots. Wettelijke normen De hoogte van de rekening voor het schoonmaken van Twentse beekbodems zal vooral afhangen van de wettelij ­ ke normen die in de toekomst gaan gelden voor het licht verontreinigd slib. Dat mag nu nog blijven liggen. „Maar als afvoer ooit wettelijk wordt verplicht, dan worden we geconfronteerd met zeer hoge kosten omdat we spreken over heel veel beken die in deze klasse vallen”, aldus Bots. Zuiveringsinstallaties Lichte verontreiniging is op veel plaatsen in Twente ontstaan waar beken gezuiverd afvalwater (effluent) van waterzuiveringsinstallaties ontvangen. Weliswaar wor ­ den de Twentse zuiveringsinstallaties steeds beter, maar het resultaat zal nooit brandschoon water kunnen zijn. „Een zekere verontreiniging zullen we dan ook moeten accepteren”, oordeelt Bots. Het mag bijna een wonder heten dat er ook nog schone en zeer schone beekbodems zijn ook al moeten we die met een lantaamtje zoeken.