pagina 16 lente 1993

Nauta, wil bijdragen leveren die er toe zullen leiden dat de natuur niet het kind van de rekening wordt. ”Wij willen de horeca, de VVV’s, de gemeentebestu- ren of de ’Hof van Twente’ met hun initiatieven niet voor de voeten lopen”, stelt voorzitter Nauta na- drukkelijk. ”Wij houden ons echter het recht voor te waken voor ’de andere kant van de medaille’. In bij- na alle delen van Nederland wordt in toenemende mate ’gevochten’ om de toerist en recreant. Ze vor- men steeds meer een economische factor van belang. De ’Hof van Twente’ heeft als ’toeristisch produkt’ voornamelijk de natuur en het landschap aan te bie- den. Dat is een kwetsbaar produkt! Want hoe je het ook bekijkt, recreatie staat in feite haaks op het on- bekommerd voortbestaan van planten en dieren”, zegt voorzitter Eli Nauta. Volgens hem dienen zinsnedes in Hof van Twente folders als ’unieke natuurmonumenten in ongerepte natuur’ dan ook met een korrel zout genomen te wor- den. ”Als er nieuwe subsidies mochten afkomen, dient er ook geld gereserveerd te worden voor het herstel van natuurwaarden. Het mag niet zo zijn dat er uitsluitend geld gaat naar het uitbreiden van facili- teiten (zoals steeds meer attracties langs een op- gesmukt fietspad) en het aantrekken van mensen, zonder daar iets voor de bedreigde natuur tegenover te stellen. Men zou op deze wij immers de kip met de gouden eieren slachten. Bestuurders zijn nog onvol- doende doordrongen van dit reele gevaar. Er dienen beschermende maatregelen genomen te worden om natuur en landschap ook op langere termijn te be- schermen. Samenwerking Weliswaar is de doelstelling van de Hof van Twente wezenlijk anders dan die van de Groene Hof. Toch is er sprake van een zeker gemeenschappelijk belang. Immers, wanneer je als ’Hof van Twente’ het pro ­ dukt Twentse cultuur en landschap wilt verkopen, dan moet je ervoor zorgen dat dit ’produkt’ aantrek- kelijk blijft. Er is sprake van een groeiend wederzijds begrip. De Groene Hof streeft naar meer groenbesef bij de gemeentes, niet naar confrentatie. Groene Hof-voorzitter Nauta hierover: ’’Gelukkig is de verstandhouding met de Hof van Twente goed: onze gevraagde en ongevraagde adviezen en (te- genjvoorstellen worden kennelijk positief ontvangen. Vormen van samenwerking en overleg komen op gang”. Projectleider Hoeben kan dit beamen: ”De relatie met de Groene Hof is goed. Alleen al het bestaan van een Hof van Twente heeft geleid tot al- lerlei nieuwe vormen van samenwerking, ook tussen de groene verenigingen in de regio. Dit is positief te noemen. Zij kunnen ons alleen bijstaan in het nemen van goede beslissingen. Zij komen duidelijk op voor de natuur. Wij zien ze als een nuttig meedenktank en zeker niets als een anti-groep”. Toekomstvisie Dat het toerisme in de komende jaren zal toenemen lijdt geen twijfel. Het is dus zaak dat toerisme in goe ­ de banen te leiden. Zowel de Groene Hof als de Hof van Twente zien veel in een recratieplan voor de regio met als wezenlijk onderdeel zonering, d.w.z. het in- delen van het gebied in niet toegankelijke en volledig vrijgegeven recreatiegebieden met eventuele gradaties daartussen. Zo zou men de toekomst van de natuur veilig kunnen stellen. De Groene Hof wil hier graag aan meewerken door de kennis van haar achterban op het gebied van de natuur ter beschikking te stellen aan de groencommissie van de Hof. De projectleider van de Hof van Twente deelt overi- gens niet de vrees van velen door ’drommen mensen die op Twente zullen afkomen’ en ’Valkenburgse toestanden’. Volgens Hoeben zal ook een kwetsbaar gebied als Twickel er niet onder lijden. ”De piek- drukte zoeken wij immers niet. Wij denken met de Hof eerder aan ’selectief’ verblijf van toeristen bui- ten de vakantiepieken om (de zogenaamde tweede of soms zelfs derde vakantie in eigen land). Wij mikken daarbij vooral op ’rustige recreatie’ vormen zoals wandelen en fietsen”, stelt Hoeben. Momenteel, zo vertelt de projectleider, is hij voor de Hof van Twente druk bezig met het formuleren van de beleidsvoornemens. ’’Hopelijk wordt dat nieuwe beleid gekenmerkt door een lange-termijn-visie en gaat men voor het hele gebied keuzes maken die in het voordeel van de natuur zijn”, zegt Nauta. Berminventarissen De Stichting Hof van Twente heeft de Stich- ting de Groene Hof advies gevraagd voor een verantwoord bermonderhoud. Om hieraan te kunnen voldoen, is besloten in alle gemeenten van de Hof van Twente te we- ten Diepenheim, Goor, Markelo Stad- en Ambt-Delden, de bermen en aangrenzende sloten van de wegen, die bij de gemeenten in onderhoud zijn, globaal te inventariseren. Hiertoe is een lijst van kenmerkende planten gemaakt, die bij een bepaalde grondsoort of situatie hoort, om zodoende de bermen in en- kele catagorieen te kunnen verdelen. Voor deze inventarisatie worden mensen ge- zocht, die bereid zijn het komende voorjaar en zomer de bermen langs enkele wegen te onder- zoeken. Mensen die tijdens een van hun wandelingen in de betreffende gemeenten waardevolle waarnemingen doen en niet mee willen doen aan het inventarisatieproject worden toch ge ­ vraagd hun waarnemingen door te geven. Ook oude waarnemingen zijn welkom. Hebt u belangstelling of heeft u gegevens neemt u dan contact op met Aat van der Wal, Weddehoenlaan 5, 7471 ME Goor, tel. 05470-74428.