pagina 16 herfst 1999

belang voor het behoud van de Breede Riet als vogelreser- vaat. Het park zal daarom slechts incidenteel toegankelijk zijn voor het publiek. Herstelplan De parkaanleg in de Breede Riet is relatief groot. Het omvat 25 ha waarvan 3 ha water. Er liggen verschillende wandelpaden met een totale lengte van 4 km, waarin 3 bruggen. De Breede Riet is daarmee in omvang vergelijk- baar met het park rond het kasteel. Het herstel is daarmee een kostbare zaak. Het wachten was dus op een behoorlij- ke financiering. In 1996 ging het gebiedsgerichte milieubeleid van start. In het kader van dit beleid kon de Provincie Overijssel pro- jecten in zuid Twente stimuleren. Het daarbij aangemelde herstelplan Breede Riet werd gehonoreerd. In het najaar van 1996 is begonnen met het uitbaggeren van de vijvers. De overhangende beplanting werd verwijderd, de vijvers drooggepompt en vervolgens ontdaan van het slib. In het jaar daarop volgde het herstel van de paden en het herstel van de oorspronkelijke beplantingselementen in het park en tenslotte het herstel van de verdwenen bruggetjes. In het afgelopen voorjaar zijn al deze werkzaamheden afgerond. De uitvoering is niet zonder problemen verlopen. Het vrijkomende slib, ca. 15.000 m3, zou moeten indikken tot De herstel werkzaamheden in het boscomplex de Bree ­ de Riet hebben het landschap zonder meer verfraaid. De doorzichten over de schoon gemaakte vijverpartijen zijn een lust voor het oog. Maar met dit alles is de rijke vogel- populatie van dit bijzondere park in het gedrang gekomen. Jachtopzichter Hans Spijkerman kijkt met weemoed terug op een periode waarin de Breede Riet nog verscholen ging achter de beplanting. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, het waren juist het achterstallig onderhoud, de onbegaanbare wegen en de daarmee samenhangende rust die de verborgen rijkdom vormde van de Breede Riet. Achteraf valt vast te stellen dat jacht en natuurbeheer goed samen gingen. Ik woon in het jagershuis Casa Nova vlak bij de grote vijverpartijen. Daardoor kom ik er bijna dagelijks. Vroe- ger vormde de Breede Riet een schitterend dagverblijf voor de eenden. De waterpartij met de grote vij ver was zeer waardevol. Juist de overwoekering van wilgen, berken, elzenhout, riet en rododendrons zorgde voor rust, dekking en broedplaatsen. Niet alleen eenden maar ook andere watervogels vonden hier rust om te broeden of om neer te strijken tijdens hun doortrek. Observatiepost Een van de vijverpartijen werd vanwege zijn vorm de Slangenvij ver genoemd. In 1975 heb ik hier een wildakker met een hoogzit mogen maken. Via een onopvallend paad- ca. 5.000 m3 en vervolgens in de open gedeeltes in het park doorgespit. Dit gebeurde niet. We moesten 15.000 m3 natte slib verwerken. Dankzij de inzet van de aannemer Gerwers is dit opgelost. De paden zijn uitgezet door mede- werkers van de Stichting Particuliere Historische Buiten- plaatsen. Door de weelderige rododendron ondergroei was dit een zwaar karwei. Wegens het ontbreken van vol- doende zicht en de onbegaanbaarheid van het rododend- ronstruweel hebben zij zich letterlijk een weg moeten zagen door het park. Aannemer Beeftink die het herstel van de paden voor zijn rekening heeft genomen, werd geconfronteerd met de sanering van de aangrenzende Oelerbeek door het waterschap. Een belangrijk karwei dat prioriteit had. Dankzij een goede samenwerking tussen aannemersbedrijf Midden Betuwe, het waterschap Regge en Dinkel en de Stichting Twickel is dit in goede banen geleid. Tot slot zijn de oorspronkelijke beplantingselementen weer aangebracht door de bosploeg van Twickel. Al met het wegzagen van de dode en kwijnende bomen werden wij geconfronteerd met de overvloedige regenval van het afgelopen jaar. Pas laat in het voorjaar is de beplanting aangebracht. In mei van dit jaar zijn onder goede omstan- digheden de bruggetjes opnieuw aangebracht. Hiervooris eikenhout van het landgoed gebruikt. Nu is het aan de natuur om het park verder af te werken. Het verborgen < je door de rododendrons kon ik ongemerkt bij de hoogzit komen. Het was een hele bijzondere observatiepost. Door de open plek van de wildakker had het waterwild zich een aan- en uitvlieg route gevormd, die ik vanaf mijn hoogzit goed in het zicht had. Ik registreerde de waamemeingen De Breede Riet in de nazomer van 1989. Links A. van Tetsvan Goudriaan. oud bestuurslid van de Stichting Twickel, rechts jachtopzichter Hans Spijkerman. Foto: collectie H. Spijkerman.