pagina 16 herfst 1992

.. t Slot behoort nu aan eenen graaf Van Wassenaer… ” Twickel in de eerste helft van de achttiende eeuw In 1729 bezochten de bekende tekenaars Cornells Pronk en Abraham de Haen samen met de ’liefhebber der oudheden’ de uit Al- melo afkomstige Amserdammer Andries Schoemaker, Twente. Pronk en De Haen maakten schetsen voor topografische teke- ningen terwijl de laatste een reeks hand- schriften met topografische beschrijvingen van de verschillende provincies maakte, die hij illustreerde met afbeeldingen naar teke- ningen van zijn reisgenoten. Twickel, dat in 1727 en 1729 werd bezocht, beschreef hij als een: “oud doch deftig ge- bouw rondom met koorenlanden en seer deftige plantasien voorzien” en vervolgens: de aankompst aan dit huys uytmuntent ver- makelijk door seer deftige wijde laanen en heerlijk geboompt en houtgewas” (1). Zijn metgezel Abraham de Haen schreef nog: ” 7 slot behoort nu aen eenen graaf Van Was ­ senaer, die met veel hoven en bloemtuinen versierd en 7 huis zelve in luisterijken staet gebragt”. (2). De bewoners De genoemde graaf Van Wassenaer kan nie- mand anders zijn als de in 1692 op Twickel geboren Unico Wilhelm van Wassenaer Ob- dam. Hij werd in 1716 met Twickel beleend en werd het volgende jaar in de Staten van Overijssel verschreven. Zijn vader Jacob graaf van Wassenaer Obdam was in 1714 overleden terwijl zijn moeder Sophia Adria ­ na van Raesfelt al in 1694 overleed. Unico Wilhelm van Wassenaer en zijn vrouw Dodonea Lucia verbleven blijkens de Twickelse rentmeesterrekeningen slechts weinig op Twickel. Ze bewoonden het in 1715 gebouwde Haagse stadhuis. Dit huis lag tegenover het Paleis Noordeinde en in de achtertuin van het paleis aan de Kneuter- dijk. Wei woonde sinds 1705 Unico’s zuster Agnes Anna Theodora op Twickel. In een boedelinventaris van Twickel uit 1713 vindt men genoemd: ”de kammer van mevrauw van der Reck” (3). Zij was namelijk in 1704 gehuwd met de reeds het volgende jaar over ­ leden Johan Diederik von der Recke zu Horst. Waardig Weliswaar bezat zij de havezathe Borgbeu- ningen, aangekocht van Keurpfalzische ka- pitein Ernst Willem Broersma, maar deze aankoop zal zijn geschied met het oogmerk om haar man toegang tot de Staten van Overijssel te verschaffen. Het eenvoudige Borgbeuningen was waarschijnlijk geen waardige huisvesting voor een Van Wasse ­ naer dochter. Op 23 november 1707 ver- kocht de weduwe Van der Reek-Van Wassenaer Borgbeuningen weer (4). In 1742 verliet de weduwe Van der Reck Huis Twickel om in Den Haag te gaan wo- nen, bij een van haar broers. Haar broer graaf Johan Hendrik (1683-1745) die onge- huwd was gebleven, bewoonde het in 1717 naar ontwerp van Jacob Marot gebouwde kasleet Twickel vanuit het zuiden, 1727. Gewassen pentekening Abraham de Haen. Kasteel Twickel. Foto: John Mulder Enschede.