pagina 15 voorjaar 2011

© I A A R G A N G N T E R Twickel Aanleg nieuwe N18 bedreiging of kans voor Beckum-Oele? De Vereniging Vrienden van Twickel en de Dorpsraad Beckum volgen de planontwikkeling van de nieuwe N18, de weg van Varsseveld naar Enschede, op de voet. Dorpsraadvoorzitter Wim Brunnekreef licht de belangen voor Beckum en buitengebied toe. Dagelijks slingeren 18.000 voertuigen zich een weg door Beckum. De nieuwe N18 moet de verkeersveiligheid bevorderen en zorgen voor een afname van doorgaand verkeer door woonkernen zoals Eibergen, Haaksbergen en Usselo. Daarnaast moet een betere bereikbaarheid de economic in Oost-Nederland stimule- ren. Maar de aanleg van de nieuwe N18 kan leiden tot een toename van het door ­ gaand verkeer door Beckum. Met grote gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp en het buitengebied Beckum-Oele. Op dit moment bevinden de plannen zich in de zogeheten voorlopige trajectfase. Medio 2012 wordt het definitieve trad vastgesteld. Vanaf 2013 kan dan de bouw starten en in 2016 de weg klaar zijn. Met name het geplande 4-baanstraject vanaf Haaksbergen tot de A35 (bij Grolsch) is voor de verkeerssituatie in Beckum rele ­ vant. Dit loopt noordelijk van Haaksbergen en daarna parallel aan de huidige N18 (Enschedesestraat) om zo een optimale doorstroming naar de A35 mogelijk te maken. Belangrijk voor Beckum en omge- ving is waar de aansluiting voor Haaks ­ bergen wordt gerealiseerd en hoe deze wordt uitgevoerd. Aanvankelijk was deze gepland op de N347 ( weg naar St. Isidorushoeve) zodat van hieruit via Hen- gevelde en Coor de Ai bereikt kan worden. Vooral Haaksbergen had hiertegen be- zwaar en pleitte voor aansluiting op de N739 ( Hengelosestraat) omwille van een goede ontsluiting van het industrieterrein Stepelerveld. Voor Beckum-Oele zou dit een regelrechte ramp zijn geweest. Vanwege de kortere reistijd zou veel verkeer via deze afslag, door Beckum naar Hengelo en de A35/A1 rijden, in plaats van de N18 te vervolgen tot Enschede. Op dit moment passeren ca. 18.000 voertuigen per etmaal de kern van Beckum, wat al onaanvaardbaar veel is. Als er geen nieuwe Ni8 komt is de ver- wachting dat dit in 2020 door autonome toename van het verkeer zal groeien naar 22.000. Bij een afslag op de N739 zou dit gemakkelijk kunnen oplopen naar 25.000 of meer. Mede door acties vanuit Beckum is vooral door de provincie Overijssel en de Regio Twente aangedrongen op verplaatsing van de aansluiting bij Haaksbergen waardoor er een extra drempel (rondje over het industrieterrein Stepelerveld) ontstaat om via de N739 naar Hengelo (A35 en Ai) te rijden. Hiermee hoopt men de kans op “sluipverkeer” via Beckum-Oele te vermin- deren. Echter doordat de aansluiting op de A35 bij Enschede deels via verkeerslich- ten wordt geregeld, wat extra oponthoud betekent, is de kans groot dat toch deze afslag wordt verkozen. Essentieel is dus dat bevorderd moet worden dat het verkeer, zoals bedoeld, via de nieuwe Ni8 naar de A35/A1 en Hengelo wordt afgewikkeld i.p.v. de N 739. Remmende maatregelen op de N 739 zijn hiervoor noodzakelijk. Uiteraard komt dit de leefbaarheid van zowel Beckum als het buitengebied (o.a. Twickel en Oele) ten goede omdat de N739 00k door een deel natuurgebied (EHS) van Twickel loopt. Uit een door de provincie ( mede op verzoek van de dorpsraad Beckum en Twickel) uitgevoerde studie blijkt dat bijvoorbeeld afwaardering van de N739 tot een zoge- naamde ErfToegangsWeg ( max. 60 km p/u) kan leiden tot halvering van de ver- keersintensiteit door de kern van Beckum! Nader overleg tussen de gemeenten Hengelo en Haaksbergen, de dorpsraad Beckum en de provincie is gepland. Afhankelijk van de juiste aanpak en maat ­ regelen kan de nieuwe N18 zowel een bedreiging als een kans betekenen. Als de nieuwe N18 als ‘rondweg’ gaat fungeren biedt het kansen om de leefbaarheid van Beckum en het buitengebied aanzienlijk te verbeteren. Wim Brunnekreef Dorpsraad Beckum u —-t r De ‘nieuwe Ni8 kruist ten noordoosten van Haaksbergen de N739 richting Beckum.