pagina 15 voorjaar 2007

Klei wordt afgegraven en afgevoerd. fase. Dat betekent dat we gefaseerd stuk- ken laan moeten vernieuwen om 00k voor de toekomst lanen te houden. Vuurdoop De zware januari-storm kwam voor mij als een soort vuurdoop. Het was wel schrik- ken. Het ging hier in het park zo tekeer, dat ik een moment gedacht heb dat het hele park eraan zou gaan! Rond vier uur kreeg ik een melding, dat er een boom op een auto was gevallen. Samen met jachtopzie- ner Jan Holtslag, ben ik direct hulp gaan bieden. De bestuurder zat bekneld in zijn auto. Terwijl we hem probeerden te bevrij- den, vielen binnen vijf minuten links en rechts rondom ons heen tientallen bomen om. I n totaal is er op landgoed Hof te Die- ren ruim 1000 kuubschade gevallen. We zijn nog steeds bezig met het vrijzagen. We hebben mazzel met de gebouwen ge- had. Daar is de schade gering. Voorlopig zijn we nog wel even bezig met alle afge- rukte takken en omgewaaide bomen! Maarten Hermarwssen Plan golfbaan Delden Een verschil met Twickel in Delden is, dat hier nauwelijks personeel in vaste dienst is. Voor het bosbeheer maak ik gebruik van de diensten van een ‘buitenbeheertraject’, of ik zet een bosbouwaannemer in bij grote klussen. Verantwoording In de Kleine Celderse Waard is een groot project gaande, waarbij de klei wordt afge- graven en afgevoerd. De bovenste laagteel- aarde, de roofgrond, is hier te rijk voor her- gebruik, omdat we juist verschraling voor natuurontwikkeling nastreven. Daarom wordt die grond verkocht. Het gaat hierbij om miljoenen kubieke meters zwarte grond, die ik moet afzetten. je krijgt daarbij als be- heerder een bepaalde mate van vrijheid, maar je moet uiteraard wel verantwoording afleggen richting de Stichting. Aandachtspunten Misschien wel het belangrijkste project voor de komende jaren wordt hier het plan ‘Hart van Dieren.’(zie pag. 4 en 5 in dit blad) Het plan voorziet in de verlegging van de weg Dieren – Ellecom richting spoor. Doel is een bundelingvan infrastruc- tuur, waardoor een nu door de weg afge- scheiden parkdeel weer bij het park wordt getrokken. Dit biedt veel nieuwe kansen. Wellicht kunnen met subsidies het parkher- stel en toeristische fietsroutes gerealiseerd worden. De tekeningen van landschapsar- chitect Van Gessel zien er in ieder geval veelbelovend uit. Rond 2010 moet het plan gerealiseerd kunnen worden. Verder zijn er plannen voor de realisatie van een nieuw huis voor het Hof te Dieren. Het moet goed in het park ingepast wor ­ den. Het herstel van de lanen zal een blij- vende bezigheid blijven.. Net als op Twic ­ kel is de huidige aanplant ruim 200 jaar oud. De bomen zitten dus in de herstel- In het najaar is de aanleg van een kleine golfbaan bij het Aparthotel in Delden van start gegaan. Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp gaat het nu om een sterk gewijzigd plan dat 00k nadrukkelijk rekening houdt met na- tuur- en waterbelangen. Door het ge- bied loopt de Flierbeek. Voorheen liep deze door een fantasieloze rechte sloot. Het wordt nu een fraai meanderende vijver die tevens dienst doet als berging in tijden van overvloedige neerslag. De stroken langs het water krijgen een natuurbestemming. Alleen de hoogste delen worden gereserveerd voor de golfsport. De vlakke weilanden die tot voor kort de Lage Mors vormden krij ­ gen dus een heel ander aanzien. Dat leidt niet tot minder, maar vooral tot heel andere natuurwaarden. Het aangepaste plan heeft de instem- ming gekregen van de Stichting Twic ­ kel. Inmiddels hebben het Aparthotel en Twickel een huurovereenkomst ge- sloten voor een deel van de benodigde gronden. A.H. Schimmelpenninck Werkzaamheden bij de Lage Mors in Delden.