pagina 15 najaar 2011

Al vele jaren wordt gesproken over een nieuwe autoweg van Katwijk naar de A4 met een aansluiting op de A44 bij Leiden. Dit is de zogenaamde Rijnlandroute. Ajhankelijk van de tracekeuze vormt deze weg een ernstige bedreiging voor bet Wassenaarse bezit van Twickel. Discussie over Rijnlandroute in cruciaal stadium Het polderlandschap wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe weg. De discussie Heeft een nieuwe impuls gekregen door het besluit het vliegveld Valkenburg tussen Wassenaar en Katwijk op te doeken en hier een woonwijk te bou- wen. Een dergelijke ontwikkeling staat en valt bij een behoorlijke ontsluiting. leder- een is het er wel over eens dat er wat moet gebeuren. De vraag is alleen welk trace de voorkeur heeft. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden: • Het “poldertrac6” door de Stevenshofjes- polder net buiten de laatste uitbreidings- wijk van Leiden en door Voorschoten naar de A4. • Het “Churchill Avenue”-trace dwars door Leiden; dit komt neer op de herinrichting en deels ondertunneling van een be- staande route door Leiden. Het poldertracd is zeer schadelijk voor het open polderlandschap tussen Wassenaar, Leiden en Voorschoten. Het zal onver- mijdelijk leiden tot versnippering van dit gebied en aantasting van een bijzonder waardevol weidevogelgebied. Juist hier is e6n van de laatste mogelijkheden om het Groene Hart te verbinden met de duinen. Het Churchill Avenue-trac6 loopt in hoofd- zaak door een al verstedelijkt gebied en heeft deze bezwaren dus niet. Uiteraard zijn er 00k vele andere aspecten die bij de vergelijking een rol spelen zoals verkeers- kundig, milieutechnisch, financieel, enz. Bij de vorming van het nieuwe provinciaal bestuur eerder dit jaar is de keuze voor het poldertrace vastgelegd. Dit terwijl er nog geen goede vergelijking was gemaakt tussen beide traces. Daar is veel rumoer over: de gemeentebesturen van onder andere Wassenaar en Voorschoten en een groot aantal buurtcomit^s hebben een actie op touw gezet om de nieuwe ge- deputeerde Ingrid de Bondt op andere gedachten te brengen. Ook de Stichting Twickel heeft daar een steentje aan bijge- dragen. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat zij heeft toegezegd beide traces nader te zullen onderzoeken alvorens een definitieve keuze te maken. Daarmee is de goede afloop nog lang niet verzekerd maar de druk van vele kanten wordt verder opgevoerd. Albert Scbimmelpenninck De twee mogelijke tracts voor de Rijnland ­ route: Churchill Avenue (Blauw) en het poldertract (rood). Het Wassenaarse bezit van Twickel is groen gekleurd.