pagina 15 najaar 2008

Vrienden Nieuwe penningmeester Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 februari 2008 heeft Cijs van Driem het penningmeesterschap van de Vereniging overgedragen aan Cillis de Bruijn. De in Eindhoven geboren Cillis kwam in 1995 met zijn gezin naar Delden. Op 31 juli 1951 werd Cillis geboren in de lichtstad Eindhoven. In een oase van ‘licht’, vader de Bruijn werkte bij de multinatio ­ nal Philips, groeide hij op in het Brabantse land. Na de lagere- en middelbare school verliet hij in 1971 Eindhoven om rechten te gaan studeren in Utrecht. Ofzoals Cillis het zo kenmerkend zegt: “Ik heb rechten gedaan”. Na afronding van deze studie werd zijn eerste ‘ankerpunt’ de AMRO bank in Doom. In 1979 werd hij overgeplaatst naar Amsterdam en maakte daar de fusie mee van ABN/AMRO. Met weemoed kijkt hij terug op die tijd. Cillis: “Ik woonde op een bovenverdieping aan de Utrechtsestraat vlak bij de Bank. Vanaf deze Bank keken we op het Rembrandts- plein waar Rembrandt van Rijn ons figuurlijk in de gaten hield”. Ook hier, gelijk in Doom, had de jonge ‘meester’ van doen met zake- lijke kant van het bankwezen. In 1994 stapte hij over naar de ABN/AMRO in Enschede waar hij op de afdeling ‘Groot- bedrijf Overijssel’ verantwoordelijk werd voor een aantal ‘grootzakelijke relaties’ en later ook de ‘non-profit bedrijven’. In 2002 verlegde Cillis de bakens en begon samen met een partner een ‘bedrijfsadvies bureau’ in Hengelo tot medio 2007. Zijn huidige werkgever is de Fortis bank. Als directeur Commercial Banking Twente geeft hij hier leiding aan het kantoor in Enschede. In zijn vrije tijd is sport de rode draad door zijn ‘drukke leven’. Voeger veel getennist en gehockeyd. Maar nu is golven zijn naast hardlopen met zijn hond rondom Delden. Op de vraag aan de kersverse penningmees ­ ter wat de drijfveer was om tot het bestuur van de Vrienden toe te treden is zijn ant- woord helder: “Ik geniet van het landgoed met zijn kasteel. Twickel is een fantastisch instituut waarbij het kasteel als ‘levend museum’ 6en van de parels is samen met de bezittingen in Brecklenkamp, Lage, Wassenaar, Dieren, Borculo en Lochem. Het is knap hoe het ‘college van beheer’ van de Stichting Twickel deze goederen bestiert”. Wat de functie van de Vrienden in dit kader betreft is Gillis duidelijk: “De Vrien ­ den moeten het landgoed actief koesteren Cillis de Bruijn bij de pomp op het oude marktplein van Stad Delden. en niet alleen in Delden maar ook de overige bezittingen. Dit kan gebeuren door het hou- den van lezingen, excursies maar ook door het organiseren van symposia over een actu- eel onderwerp. Daarnaast”, aldus Cillis, “is het adopteren van een object in overleg met Twickel een mogelijkheid”. In dit verband vindt hij het weer leesbaar maken van de tekst op de gedenksteen van de Duitse landschapsarchitect E. Pet- zold (1855-1891) een goed initiatief van de Vrienden. Bij dit soort initiatieven is geldwerving onontbeerlijk. Mede in dit speelveld voelt Gillis zich als een vis in het water van de grachten en vijvers van Twickel. Beste lezers, Sinds begin 2006 is hetTwickelblad een full colour uitgave. De discussie over de veran- dering van zwart-wit met een steunkleur en glanzend papier naarde nieuwe uitgave is uitgebreid gevoerd in de redactie en de besturen van de Stichting Twickel en de Ver ­ eniging Vrienden van Twickel. Ter ondersteuning van de besluitvorming is er eind 2005 een telefonische steekproef gehouden onder de lezers van het Twickel- blad over de geplande verandering. De redactie en de besturen zijn tevreden over het nieuwe Twickelblad, temeer daar de lezers zeer positief hebben gereageerd. De besturen van Stichting en Vereniging zijn van mening dat een modern blad een modern, functioned redactiestatuut behoeft en hebben daarom besloten de oude afspraken over het Twickelblad nog eens tegen het licht te houden. Dit overleg heeft geleid tot een aantal veranderingen in het redactiestatuut en de samenstelling van de redactie. In de nieuwe redactie heeft de heer. A.Schimmelpenninck zitting genomen namens de Stichting en de heer H. Kleerebezem namens de Vereniging. Na jarenlang zitting te hebben gehad in de redactie hebben mevrouw A. Brunt, mevrouw J. Schadd en de heer. M. Hermanussen de redactie verlaten. De redactieraad werd verlaten door de heer J. Haverkate. HetTwickelblad is vooral door hun inzet een prachtig blad geworden. Op 4 juni werd officieel afscheid genomen van bovengenoemden. De voorzitter van de Stichting Twickel, de heer E. P. Krudop, dankte de afscheid- nemende redactieleden uitgebreid voor hun inzet en bereidheid een blad uit te geven dat een ontwikkeling heeft doorge- maakt van het stenciltje uit 1973 tot de hui ­ dige full colour uitgave. Hij sprak de hoop uit dat de nieuwe redactie in de toekomst zonodig een beroep mag doen op hun ken- nis en ervaring. Namens de Stichting werd hen een “weekendje-weg” aangeboden. De voorzitter van de Vereniging, de heer A. Kienhuis, kon zich geheel vinden in de woorden van de heer Krudop en bood de afscheidnemers een boekenbon aan. Albert A. Kienhuis, voorzitter WT