pagina 15 lente 1994

Feestelijke afronding inuentarisatie huisarchief Inventaris biedt nieuwe mogelijkheden Op 18 november 1993 werd op kasteel Twickel de zevende- lige inventaris van het huisarchief gepresenteerd. Dit bete- kende de afsluiting van een zestien jaar durend samenwer- kingsproject tussen de Rijksarchiefdienst en de Stichting Twickel. De twee eerste exemplaren van de publikatie wer- den aangeboden aan de voorzitter van de stichting Twickel jhr G.F. Boreel en aan de algemene rijksarchivaris, prof dr F.C.J. Ketelaar. Aafke Brunt Jan Folkerts De rijksarchivaris in Overijssel, drs H. Bordewijk, hield een toespraak, waarin hij onder meer vertelde over de geschiedenis van het project. Het begon allemaal op 12 September 1977 toen de toen- malige rijksarchivaris in Overijssel, mr Eijken, door bemiddeling van de Juniorkamer Twente voor het eerst op Twickel kwam. Het archief stond opgesteld in de rent- meesterij, althans naar later zou blijken een groot deel ervan. Het was goedverzorgd en schoon en stond ordelijk opgesteld. Dankzij deze omstandigheid vertrokken al op 10 december een verhuisauto met 90 meter archief en een stationwagen met de oudste en kostbaarste stukken naar het Rijksarchief in Zwolle. Kasten en vergeten hoekjes Begin 1978 werd de inventarisatie aangepakt. Verschillende medewerkers gingen aan de slag. Op Twickel werd ondertussen door het nazoeken van kasten en vergeten hoekjes nog heel wat bijgevonden. Het archief groeidehierdoorvan 120 tot 250 meter. Ditmaaktedezaak er niet gemakkelijker op. De uitgangspunten voor de inventarisatie werden vele keren bijgesteld. De op „Holland” (familie van Wassenaer, kerk en heer- lijkheid Wassenaar) betrekking hebbende stukken vorm- den een probleem apart. Gelukkig schoot het Rijksarchief in Zuid-Holland in deze te hulp. De laatste grote klus startte in februari 1991. De inmid- dels op Twickel teruggekeerde stukken werden omge- nummerd en op nieuw verpakt in zuurvrij materiaal. Negen duizend zeshonderd vijf en negentig nummers wer ­ den verpakt en geetiketteerd. Het doek wordt opgelicht en de inventarissen komen te voorschijn. Van links naar rechts: drs H Bordewijk, drs J. Folkerts en A J. Brunt. Foto: John Mulder