pagina 15 lente 1993

Projectbureau Toen men steeds professioneler ging werken, werd besloten het intergemeentelijke samenwerkingsver- band in de vorm van een stichting te gieten. Op 11 September 1991 werd de Stichting Hof van Twente officieel opgericht. Tevens besloten de aangesloten gemeentes in 1992 een projectbureau in Stad-Delden in te richten, bemand door een projectleider, de heer Andre Hoeben. Hiermee werd feitelijk fase II van het project Hof van Twente ingeluid. ”Dit bureau richt zich uitsluitend op het bevorderen van toerisme en re- creatie. De projectleider coordineert initiatieven, zet promotiecampagnes op en houdt zich verder bezig met marketing en produktontwikkeling. Het is de be- doeling dat het Hof van Twente projectbureau bin- nen drie jaar self-supporting is geworden. Het heeft van EZ namelijk die tijd gekregen om zichzelf te be- wijzen. Als projectleider wil ik me voortdurend af- vragen, wat de Hof voor het bedrijfsleven in Twente kan betekenen. Door initiatieven te ontplooien die de recreatie bevorderen, hoop ik de belangstelling van het bedrijfsleven voor investeringen in die recreatie te wekken”, aldus projectleider Andre Hoeben. De Groene Hof Directe aanleiding tot de oprichting van de Groene Hof waren volgens voorzitter Eli Nauta ”de snelle ontwikkelingen rondom de Hof van Twente”. De ambitieuze plannen die toen naar buiten kwamen, vervulden de groene verenigingen met zorg. ”In mei 1991 leek het er even op dat miljoenen te vergeven waren aan subsidies”, herinnert Nauta zich. Deze be- zorgdheid leidde tot de oprichting van de Groene Hof, min of meer als reactie op de oprichting van de Hof van Twente. De deelnemende organisaties zijn IVN’s van Delden, Diepenheim en Markelo, Natuur en Landschap Diepenheim, Natuurschoon Markelo en de Vereniging Vrienden van Twickel. De heer Nauta kenschetst de achterban van de Groene Hof als ”een groep van planten- en dierenliefhebbers die bezorgd zijn over de bedreigingen voor planten en dieren. Een van die bedreigingen vormt de toenemen- de (en al toegenomen) recratie-druk op natuur en landschap. Ook vreest men aktiviteiten die het streek- eigene wezenlijk aantasten. De Groene Hof, zo zegt De natuur is een belangrijk ’toeristisch produkt’, maar kan snel onder de voet worden gelopen.