pagina 15 lente 1992

* ~ worden gemaakt. De randen dienden echier gesloten te blijven. Dit laatste vooral om geen mensen in dit kwetsbare stukje natuur aan te trekken en om zoveel mogelijk door hoge randbegroeiing kwalijke dampen uit de naburige bio-industrie af te vangen. Toch is zelfs midden in het hart van het terrein de geur van varkensmest nog duidelijk waarneembaar. Oude vuilstortjes, brandplaatsen en andere verontreinigin- gen werden met voortvarendheid opgeruimd. Schraallandjes maaien Aanwezige kwetsbare schraallandjes werden vrij- gesteld, dat wil zeggen met de hand gemaaid en het maaisel vervolgens afgevoerd. Bomen die licht weg- namen en met hun bladval de schraallandjes teveel konden verrijken moesten wijken. Enorme vrachten hout moesten daartoe afgevoerd worden. Ook werden er enkele plagstroken gemaakt. A1 dit arbeidsintensieve werk is uiteraard zeer kostbaar. Het afplaggen moest veelal met de hand gedaan wor ­ den, daarbij de gradienten van het terrein zoveel mo ­ gelijk volgend. Hier en daar werd op de lagere stukken de dagzomende leemlaag weer zichtbaar. Het is verheugend dat doodgewaande soorten als wa- terpunge of kale jonker weer opgedoken zijn. Vrijwilligers De heer Roelofs, assistent bosbaas van Twickel, die de werkzaamheden begeleid heeft, stelde dat er in dit terrein veel energie, geld en tijd is gestoken. Het is nu ken. Het is nu zaak dat na deze grote opknapbeurt kleinschalig en vooral subtiel onderhoud gaat plaats- vinden. De stichting zou het liefst zien dat het Bod- denbroek door een klein groepje gemotiveerde mensen, bijvoorbeeld van de Vrienden van Twickel eventueel samen met andere betrokken mensen, zou worden geadopteerd. Dit kleinschalig, vooral hand- matig onderhoud zou dan kunnen bestaan uit allerlei snoeiwerk en heideschonen. Door continuering van dergelijk kleinschalig beheer zou dit unieke natuurgebiedje behouden kunnen blij ­ ven en zal naar verwachting een deel van de in het re- cente verleden verdwenen zeldzame planten opnieuw opduiken, mits schadelijke invloeden vanuit de om- geving geweerd kunnen worden. Korte berichten Strategisch plan Bornsebeek wordt positief ontvangen Zowel de Stichting Twickel als de Vereniging Vrienden van Twickel hebben in principe positief gereageerd op het Bornsebeekplan zoals dat eind vorig jaar is gepresenteerd door het Waterschap Regge en Dinkel. Het plan werd ontvouwd nadat eerdere plannen op heftige kritiek stuitten. Het huidige plan voorziet in een scheiding tussen het (afval-)water afkomstig uit de steden Hengelo, Borne en Enschede en het water dat van de land- bouwgronden via beken wordt afgevoerd. Door deze scheiding krijgen de beken zuidelijk van Enschede en door Twickel in principe schoner water aangevoerd, omdat het gezuiverde rioolwa- ter grotendeels via de hoofdstroom, de Bornse ­ beek zelf, wordt afgevoerd. Naar het oordeel van stichting en vereniging komt het huidige plan meer tegemoet aan de bezwaren van natuur- en milieuorganisaties dan het plan van vijf jaar geleden. Het is een meer evenwichti- ge afweging tussen de belangen van natuur en mi ­ lieu enerzijds en die van de landbouw. De Vereniging Vrienden van Twickel is zeer ver- heugd dat de eenzijdige doelstelling tot ontwate- ring is verlaten, maar dat er daarentegen meer aandacht is voor de natuurwaarden van de beken. De vorming van een ecologisch lint langs de Oeler- beek en de Twickelervaart wordt zeer toegejuicht. Onderdeel van het plan vormt de realisering van een retentievijver tussen Hengelo en Borne, waar bij hoge neerslagpieken het water tijdelijk kan worden opgevangen. Deze maatregel moet voor- komen dat stroomafwaarts de Bornsebeek moet worden omgevormd tot een breed afvoerkanaal. Het plan is voorlopig strategisch van aard. Het moet de hele bestuurlijke molen nog moet doorlo- pen. Het waterschap hoopt dat met dit plan de be- nodigde rijkssubsidies in de wacht kunnen worden gesleept. Juist omdat het plan een strategisch ka- rakter draagt zullen vereniging en stichting de ver- dere voortgang kritisch blijven volgen. J.B.