pagina 15 herfst 2000

Het meestershuis in Oele. Fotocollectie F. Vollema besteed was het staalstralen en schilderen van de radia- toren. Financien Aanvankelijk was er sprake van enig wantrouwen ten opzichte van de financien. Op basis van ervaringen met regentenmentaliteit in bepaalde organisaties was een veel gehoorde opmerking, dat het geld wel weer zou worden opgepot. Daarom hebben we direct afgespro- ken op dit gebied geen geheimzinnigheid te betrachten. T wee keer per jaar kon ik openheid van zaken geven: ter gelegenheid van de nieuwjaarsbijeenkomst, goed bezocht door jong en oud, en bij de jaarlijkse plan- ningsvergadering met de vertegenwoordigers van de gebruikers, de Werkgroep Oele en het bestuur van de Stichting Oeler School- en Volksfeesten. Maar wat het meest sprak was het feit, dat in de loop van tien jaar het gebouw volledig kon worden gereno- veerd. Huurder gebleven Op een gegeven moment kreeg het bestuur van de Schole te maken met een moeilijk dilemma. Het volle- dige schoolgebouw was inmiddels in gebruik genomen en gerenoveerd. Dit alles was gebeurd op basis van vage afspraken over het nieuwe huurcontract, dat ondanks herhaaldelijk vragen maar niet kwam. Op een gegeven moment was het zo ver, maar ieder- een viel van z stoel van het huurbedrag. De gemeente, die nogal wat tegenvallers te verwerken had gehad bleek echter ook bereid het gebouw om niet aan de stichting te schenken. Dit zou inhouden, dat we vanaf dat moment ook verantwoordelijk zouden zijn voor het externe onderhoud. Een commissie van in Oele woonachtige bouwkundi- gen heeft toen een taxatie gemaakt van het achterstallig onderhoud. Datbedrag was torenhoog. Vandaar, dat het aanbod van de gemeente werd afgewezen. Bleef de mogelijkheid, dat de gemeente het huurcon ­ tract zou opzeggen om het gebouw een meer lucratieve bestemming te geven. De geruchten hierover kwamen al op gang. Intussen waren we gelukkig op de hoogte van het feit, dat de Stichting T wickel nog steecjs de eige- naar van de grand was. In het oorspronkelijk,e pacht- contract was vastgelegd, dat de grand beschikbaar werd gesteld voor het bouwen van een school voor dg buurt- schap Oele. Bij opheffing van de school zou de Stich ­ ting Twickel eventueel het gebouw kunnen slopen, zoals dat destijds ook is gebeurd met de Esschool in Ambt Delden. We konden er dus van uit gaan, dat de gemeente Hen- gelo niet volledig vrij was om een nieuwe bestemming aan het gebouw te geven. Met deze achtergrondkennis zijn we opnieuw met de gemeente gaan onderhandelen, hetgeen heeft geresulteerd in een huurcontract tegen een voor ons redelijke en haalbare prijs. Tien jaar na de oprichting van Schole heb ik het de functie van penningmeester kunnen overdragen aan mijn buurvrouw Lidy ter Bekke. Dat is inmiddels al weer vier jaar geleden. Er zijn nog steeds roosters voor het schoonmaken van het gebouw, voor het maaien van het sportveld en voor het onderhoud van tuin, erf en heggen. En nog altijd zorgt het echtpaar Morsink voor het beheer van dit buurthuis. Hulde! Focco Vollema