pagina 15 herfst 1999

Landschapspark de Breede Riet in ere hersteld Openstelling op Open Monumentendag Op zaterdag 11 September is de landelijke Open Monumentendag. Deze staat dit jaar in het teken van het monumentale groen. Op deze dag is de Breede Riet open- gesteld voor het publiek. Het is voor het eerst sinds de grote hersteloperatie dat dit park wordt opengesteld. Een aardig moment om terug te kijken op alle uitgevoerde werkzaamhe- den en de balans op te maken van datgene wat verdwenen is en wat terug is gekomen. Hans Gierveld en Albert Schimmelpenninck De Breede Riet is een van oorsprong drassig gebied gelegen tussen de Kooidijk en de weg Delden-Hengelo. De Breede Riet werd rond 1872 onder leiding van de bekende landschapsarchitect L.P. Zocher herschapen in een prach- tig landschapspark. Het gebruik als wandelpark heeft ech- ter maar kort geduurd. A1 in 1895 werd de Breede Riet afgesloten voor het publiek en kreeg de functie natuurre- servaat. Sindsdien bleef het onderhoud steeds meer achter- wege. Paden raakten overwoekerd, open ruimtes en oevers groeiden dicht, zodat doorkijkjes verdwenen. Ook de fors uitgevallen vijvers groeiden dicht en de afwatering stag- neerde. Door de steeds hogere grondwaterstanden gingen steeds meer bomen dood. In de beplanting ging de rodo- dendron domineren. Dit alles had tot gevolg dat het park- karakter verdween. Om verder verval van cultuur- en natuurwaarden te voorkomen waren forse ingrepen nood- zakelijk. In 1996 werd een toekomstvisie voor de Breede Riet opgesteld. Het Twickelblad nr. 96-4 geeft daar nadere informatie over. Het uitgangspunt is het oorspronkelijke plan van L.P. Zocher uit 1871. Belangrijke natuurwaarden zoals de reigerkolonie en bijzondere vegetaties moeten echter gespaard worden. Verder blijft rust van essentieel De waterpartijen in de Breede Riet zijn uitgebaggerd. Foto: J. Mulder.